Platí novela zákona o veřejných zakázkách

v__hy.jpg Od středy15. září 2010 je účinný zákon č. 179/2010 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

Zadávací řízení vyhlášená po 15. 9. 2010 postupují již podle novelizovaného zákona.

 

Došlo především k následujícím změnám:

 

 • Změna ustanovení § 8 odst. 2 zákona, kdy veřejnou zakázkou na dodávky nejsou (mimo jiné) pouze pořízení služeb spočívajících v umístění, montáži či uvedení zboží do provozu, ale také stavebních prací spočívající v umístění, montáži či zboží do provozu.
 • Změna ustanovení § 13 odst. 6 zákona, kdy v případě využití opčního práva je povinnost stanovit samostatně i jeho předpokládanou hodnotu.
 • Změna ustanovení § 13 odst. 8 zákona, kdy došlo k rozšíření ustanovení, kdy není povinnost sečíst předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, jenž hodlá zadavatel pořídit v průběhu účetního období z původního omezení na dodávky na současné dodávky a služby.
 • Došlo ke změně definice pojmu „profil zadavatele“.
 • Došlo k definici pojmu „citlivá činnost“.
 • Došlo k rozšíření možnosti využití jednacího řízení bez uveřejnění v případě, že v předchozím zjednodušeném podlimitním řízení byly podány neúplné nebo nepřijatelné nabídky.
 •  Došlo k rozšíření možnosti využití jednacího řízení s uveřejněním, opět v souvislosti s předchozím zjednodušeným podlimitním řízením.
 • Došlo k zrušení možnosti využití jednacího řízení bez uveřejnění v případě, že předmětem veřejné zakázky na služby navazující na soutěž o návrh je vlastní realizace návrhu.
 •  Zahájení zadávacího řízení začíná okamžikem odeslání oznámení nebo výzvy.
 • Při jednání o nabídkách v případě jednacího řízení bez uveřejnění došlo k prodloužení lhůty pro odeslání protokolu o konečném výsledku hodnocení z 5 dnů na 5 pracovních dnů. Také je jeho povinnost tento protokol nikoliv doručit, ale odeslat.
 • V případě zjednodušeného podlimitního řízení je stanovena povinnost zadavatele uveřejnit písemnou výzvu na profilu zadavatele, který byl uveřejněn v informačních systému podle § 157 zákona.
 • Došlo k deklarování povinnosti přijmout a hodnotit nabídku i toho dodavatele, který nebyl vyzván v rámci oslovení v zjednodušeném podlimitním řízení.
 • Došlo k upravení doby, po kterou zadávací lhůta neběží.
 •  Nabídku může podat i dodavatel,který nepožádal o poskytnutí zadávací dokumentace či si ji nevyzvedl, i přestože nebyla zadávací dokumentace umístěna na veřejně přístupném elektronickém nástroji.
 •  Byly odstraněny lhůty pro doručení písemné žádosti dodavatele o poskytnutí zadávací dokumentace a pro doručení písemné žádosti o dodatečné informace zadavateli.
 • Lhůta pro podání dodatečných informací zadavatelem uchazeči byla upravena na 5 pracovních dnů a 3 pracovní dny.
 • Vznikla nová povinnost, že u zjednodušeného podlimitního řízení oznámí zadavatel potřebné informace o umožnění prohlídky místa plnění na profilu zadavatele.
 • V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele je nutné nově doložit, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a výpis z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán) subdodavatele či jiné obdobné evidence.
 • Je stanovena nově povinnost bezodkladně vrátit vzorky uchazeči (byly-li v zadávacím řízení požadovány), a to po jeho písemné žádosti po uzavření smlouvy.
 • V základních kvalifikačních předpokladech došlo k rozšíření doby prokazování podle § 53 odst. 1 písm. c) a d) na poslední 3 roky, dále v případě prokazování základních kvalifikačních předpokladů je nutné nově doložit seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu, dále doložit seznam zaměstnanců nebo členů statutárního orgánu, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách a v případě uchazeče, který je akciovou společností, která má vydány pouze akcie na jméno, předložit aktuální seznam akcionářů.
 • Doklady prokazující plnění kvalifikace se již nepředkládají v originále či úředně ověřené kopii, ale v prosté kopii. Zadavatel může požadovat před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace u uchazeče, se kterým má být smlouva uzavřena.
 • Je nutné nově vypracovat dokument Protokol o posouzení kvalifikace.
 •  Bylo upraveno losování.
 • Uchazeč si může nejenom nahlížet do protokolu, ze kterého je patrný způsob a výsledek omezení počtu zájemců, ale také si pořídit z tohoto protokolu výpis nebo opis. Také z protokolu o otevírání obálek, Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek je umožněno uchazečům pořídit si výpis nebo opis.
 • Došlo k upravení postupů týkajících se bankovní záruky.
 • Došlo k úpravě ustanovení § 69 odst. 2 zákona o provázanosti dodavatele a subdodavatele podávající nabídku v témže zadávacím řízení.
 • Při otevírání obálek se povinně sděluje přítomným uchazečům nabídková cena.
 • Dílčí hodnotící kritéria musí vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny.
 • Nabídková cena není povinnou složkou při užití ekonomické výhodnosti (ale je nutné,a by ostatní dílčí kritéria vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny).
 • Došlo k určení ceny, rozhodné pro hodnocení pro plátce daně a neplátce daně, v případě, že zadavatel nestanovil jinak.
 • Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek musí také obsahovat popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií.
 • Zadavatel již není oprávněn bez důvodů uvedených v ustanovení § 84 zákona zrušit zjednodušené podlimitní řízení.
 • Písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení se neodesílá do 5 dnů po přijetí rozhodnutí, ale do 2 pracovních dnů.
 • Došlo ke změnám v ustanovení o rámcových smlouvách.
 • Došlo ke změnám v postupech při soutěži o návrh.
 • Došlo ke změnám při využití opčního práva včetně omezení jeho využití (pouze do 30 % původní hodnoty zakázky).