Cestovní ruch v ROP Střední Morava

view_photo.jpg Regionální operační program Střední Morava byl Evropskou komisí schválen 3. prosince 2007. Jednotlivé aktivity byly detailně rozpracovány v Prováděcím dokumentu zveřejněném současně s ROP. Jednou z významných priorit  byla na základě analýz vytipována i oblast cestovního ruchu.

Pestrost nabídky podpory rozvoje cestovního ruchu v regionu směřuje i k tématům vyjádřeným podoblastí podpory 3.3.3 – Aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště. Důvodem pro vytvoření takto specifického zaměření podpory byla nutnost koordinace umístění projektů, u nichž cílová skupina zasahuje „velká území,“ jako jsou například aquaparky, golfová hřiště, kongresová centra a výstaviště.

 

Hlavní důvody pro podporu

Jedním z témat specificky zaměřené podpory cestovního ruchu v regionu je golf. Podle mnoha analýz golf zvyšuje atraktivit území a má tak vliv na podporu rozvoje podnikání v cestovním ruchu. Navíc je zde nezanedbatelný synergický efekt v podobě tvorby nových pracovních míst.

 

Olomoucký kraj, pro ROP Střední Morava kompetentní orgán pro koordinaci rozvoje cestovního ruchu na území kraje, zpracoval dokument s názvem „Komplexní a vyhledávací studie na zásadní infrastrukturní projekty v oblasti cestovního ruchu.“  Ten byl následně  schválen Radou Olomouckého kraje (usnesení č. UR/18/77/2009 ze dne 30. 7. 2009). Tato studie posuzuje dopady jednotlivých intervencí do cestovního ruchu v Olomouckém kraji a definuje zásadní a chybějící infrastrukturu pro dlouhodobý a udržitelný rozvoj při zohlednění časového hlediska a předpokládaného vývoje oblasti cestovního ruchu. Tedy definuje i potenciál golfového sportu, jako resortu, který přispívá ke zvýšení atraktivity vymezeného území, stejně tak jako například výstavnictví nebo kongresová turistika. Potenciál, který přináší rozvoj golfu, bude využitý pro rozvoj podnikání, zvýšení návštěvnosti území, zlepšení infrastruktury služeb, informovanosti a propagace.

 

Konkrétní postup ROP při realizaci specifické podpory regionu

Výzva k předkládání projektových žádostí zaměřená na podoblast podpory 3.3.3. číslo 15/2009 byla vyhlášena dne 7. září 2009 a lhůta pro předkládání projektových žádostí byla ukončena dne 5. listopadu 2009. Pro výzvu byla stanovena finanční alokace ve výši 227 mil. korun. Minimální výše dotace na jeden projekt byla 2 mil. korun, maximální byla 60  mil. korun. Objem alokovaných financí na podporu golfu v Olomouckém a Zlínském kraji byl 1,25% při aktuálním celkovém finančním rámci programu 18,2 mld. korun.

 

Aktivity definované ve výzvě byly v souladu s vyhledávací studií směřovány na podporu investic projektům, které podpoří atraktivitu území, přispějí ke zvýšení celoroční návštěvnosti a rozvoji podnikání  v místech s odpovídajícím potenciálem. Způsob realizace odpovídá podmínkám, kdy poskytnutí dotace iniciuje tvorbu privátní investic určených pro cestovní ruch. Ty jsou pro rozvoj cestovního ruchu naprosto zásadní. Dotace navíc přispějí k tvorbě či udržení pracovních míst v důsledku změn v sektoru cestovního ruchu v územní.

 

V oblasti golfu byly z ROP Střední Morava podpořeny golfová hřiště:

  • Dobudování doprovodné infrastruktury areálu golfového hřiště Dolany – Véska (51,6 mil. Kč),
  • Vybudování golfového hřiště Golf park Velké Losiny (60 mil. Kč),
  • Dobudování golfového hřiště hotelu Horal Velké Karlovice (40 mil. Kč)
  • Modernizace areálu golfového hřiště JEZERA v Ostrožské Nové Vsi (60 mil. Kč).

 

Zatímco projekty v Dolanech a Velkých Karlovicích mají podepsanou smlouvu o poskytnutí dotace a realizují se, ve Velkých Losinách a Ostrožské Vsi stále probíhá dopracování projektu v souladu s modelem administrace ROP. Znamená to, že jsou mimo jiné pečlivě posuzována rizika spojená s jejich realizací a udržitelností (tyto projektu doposud nemají podepsánu smlouvu o poskytnutí dotace). Přínosy projektů jsou totiž jedním z významných hledisek nejen v době výběru projektů, ale i při jejich realizaci a posléze i z pohledu jejich udržitelnosti, tj. schopnosti samostatné existence minimálně po dobu tří let. Dotace určené privátnímu sektoru je vždy podmíněna vlastními privátními zdroji příjemce nejen v době realizace, ale i při jeho provozování.