Aktualizovaná pomůcka pro žadatele/konečné příjemce k vyplňování formulářů ISPROFIN a PROGFIN

daná pomůcka je platná pro Společný regionální operační program, Jednotný programový dokument pro Cíl 2 a INTERREG III A.  Jedná se aktualizovanou verzi z července 2005.

ISPROFIN je informační systém zavedený Ministerstvem financí ČR pro sledování vybraných údajů přípravy a realizace akcí/ projektů v rámci programového financování ze státního rozpočtu. Registrují se v něm všechny akce/projekty, na jejichž financování se účastní prostředky státního rozpočtu.

Problematika programového financování je legislativně upravena v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a jeho prováděcí vyhláškou č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

V rámci programového financování jsou SROP, JPD 2 a INTERREG IIIA kofinancované podprogramy, které jsou součástí programu Podpora regionálního rozvoje s číslem 217 110

Daný návod naleznete v přiloženém dokumentu (Doc).


Dále Vás uporňujeme, že daná pomůcka se neustále aktualizuje a může dojít ke změně vyplňování Isprofinu, zejména v oblasti zaokrouhlování.