Aktualizace Prováděcího dokumentu ROP Střední Morava

pd.jpg Výbor Regionální rady schválil aktualizaci Prováděcího dokumentu ROP Střední Morava, verze 1.2, která se týká doplnění v oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání. Konkrétně se jedná o kapitolu 7.2.4 v části nezbytné podmínky pro realizaci projektů. Žadatelé mohou kromě konceptů v předkládat i individuální projekty, což je zásadní změnou oproti původnímu znění.    

Upravený text v Prováděcím dokumentu ROP Střední Morava, verze 1.2: "Tato oblast podpory bude administrována buď formou individuálního projektu anebo formou Konceptu. V případě Konceptu budou tyto administrovány dvoufázovým způsobem. V 1. fázi budou předloženy ucelené Koncepty řešení daného území. Bude umožněno, aby v rámci hodnocení Konceptů byli žadatelé vyzvání k doplnění nebo k dovysvětlení předloženého Konceptu. Po dopracování Konceptu bude ve 2. fázi vyhlášena specifická výzva pro předkládání dílčích projektových žádostí naplňujících Koncept." 

Plné znění Prováděcího dokumentu ROP Střední Morava je ZDE.