Aktualizace přílohy č. 1 dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

K datu 11.6.2014 byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava. Aktualizace se týká p řílohy č. 1 Provádění finančních oprav u veřejných zakázek a zakázek .  Ostatní přílohy (tj. Příloha č. 2 a Příloha č. 3) dokumentu Provádění finančních oprav zůstávají beze změn.

Aktualizovaný dokument naleznete na http://www.rr-strednimorava.cz/file/4909/