Aktualizace Metodického pokynu Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt a příručky pro příjemce

pd.jpg K datu 23.7.2014 byl aktualizován Metodický pokyn Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt   V 50 MP VSIP. Aktualizace se týká úpravy limitů výše Závěrečné žádosti o platbu a to na min. 10 % způsobilých výdajů u projektů, kde je uplatněno opatření na eliminaci rizik z přezávazkování/nedočerpání finančních alokací programu. Dále byla zrušena povinnost příjemce u těchto projektů předkládat Monitorovací  hlášení bez Žádosti o platbu nejpozději do 40 pracovních dnů od převzetí díla od dodavatele.Stejné úpravy byly provedeny i v Příručce pro příjemce.

Příjemci podpory z ROP Střední Morava mají povinnost se řídit touto dokumentací ode dne jejího zveřejnění, tj. od 24. 7. 2014.

Aktualizovaný metodický pokyn naleznete na http://www.rr-strednimorava.cz/file/4930/

Aktualizovanou Příručku pro příjemce naleznete na http://www.rr-strednimorava.cz/file/4929/