Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava schválil dne 17. 6. 2020 aktualizaci dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava. Aktualizace byla provedena v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR spojenou s výskytem COVID-19, která výrazně ovlivnila udržitelnost projektů realizovaných z ROP Střední Morava, respektive vedla k dočasnému omezení využívání výstupů projektu (pozastavení činnosti), které se následně promítne do nenaplnění monitorovacích indikátorů.

V dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava, verze 2.1 dochází k rozšíření kapitoly 2.6 Monitorovací indikátory a postup v případě zjištění jejich nenaplnění, a to doplněním postupu pro nenaplnění monitorovacích indikátorů z důvodu dočasného omezení využívání výstupů projektu (pozastavení činnosti):

a)     Naplnění monitorovacích indikátorů na 50 – 90%,

b)     Naplnění monitorovacích indikátorů na méně než 50%.

Dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava, verze 2.1 naleznete na Provádění finančních oprav v rámci ROP SM verze 2.1

Rozšíření pravidel v době udržitelnosti je zároveň promítnuto do revize Metodického oznámení č. 43 R3 Předkládání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu, které naleznete na http://www.rr-strednimorava.cz/verejnost-a-media/revize-metodickeho-oznameni-c-43-predkladani-monitorovacich. V rámci této aktualizace jsou podrobněji popsány postupy, kterými se příjemci mají povinnost řídit.