Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

pd.jpg Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava schválil dne 5. 12. 2018 aktualizaci dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava.

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava schválil dne 5. 12. 2018 aktualizaci dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava.

V dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava, verze 2.0 dochází k rozšíření podmínek uplatňování finančních opravy ve výši 100% poskytnuté dotace v případě prokázání tzv. podvodného jednání. Doplněn je nový bod č. 41, podle kterého bude finanční opravou ve výši 100% postihnuto „Vyhotovení, použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných dokladů, uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslujících údajů nebo zamlčení podstatných údajů ve smyslu § 212 nebo § 260 trestního zákona.“ Finanční oprava dle tohoto bodu se uplatní v případě pravomocného rozsudku soudu, kterým byl odsouzen příjemce dotace nebo osoba jednající jménem nebo za příjemce.

Příjemci podpory z ROP Střední Morava mají povinnost se řídit touto dokumentací ode dne jejího zveřejnění, tj. 10. 12. 2018.

Dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava naleznete na

http://www.rr-strednimorava.cz/file/5778/