Aktualizace dokumentu Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava

pd.jpg K datu 4.3.2015 byl aktualizován dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava. Aktualizace se týká doplnění nového bodu č. 1 Přílohy č. 1 Tabulka pro provádění finančních oprav u veřejných zakázek a zakázek, který se týká uplatňování finanční opravy u pochybení dle kap. 1, podkap. 1.3 Rozhodnutí Komise C(2013) 9527, úpravy pravidel pro promíjení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně, úpravy sazby finanční opravy u pochybení dle bodu č. 19 Přílohy č. 1 Tabulka pro provádění finančních oprav u veřejných zakázek a zakázek a rozšíření bodu č. 9 Přílohy č. 2 Tabulka pro provádění finančních oprav u ostatních porušení.

Aktualizovaný dokument naleznete na tomto odkaze: http://www.rr-strednimorava.cz/file/5217/