Varovný a výstražný systém Mikroregionu Konicko

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01157

Celkové způsobilé výdaje: 5 049 274,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. září 2011 až 31. prosinec 2011

Popis projektu

Realizace projektu zajistí funkční systém informování a varování občanů v dotčených obcích Mikroregionu Konicko a jeho napojení na Integrovaný záchranný systém. V obcích Konice, Brodek u Konice, Lipová a Suchdol dojde k modernizaci stávajícího drátového rozhlasu, který je z převážné části již morálně i funkčně zastaralý, ve velké míře neprovozuschopný či poruchový. Projekt současně odstraní nedostatky v pokrytí signálem v kmenových obcích i místních částech: Hrochov a Seč (Lipová), Nová Dědina, Křemenec, Runářov, Čunín, Ladín (Konice), Lhota u Konice (Brodek u Konice), Jednov, Labutice (Suchdol).

Cíle projektu

Primárním cílem projektu je napojení čtyř obcí Mikroregionu Konicko (Brodek u Konice, Konice, Lipová a Suchdol) na Integrovaný záchranný systém Olomouckého kraje, což bude mít za následek snížení rizika ztrát na životech, zdraví a majetku obyvatel a organizací v případě vzniku mimořádnych událostí, například povodní a jiných.

Průběh

Průběh realizační fáze projektu:

- výběrové řízení na dodavatele VR

- fyzická realizace projektu, tj. instalace systému informování a varování obyvatel v jednotlivých obcích mikroregionu, potřebné dodávky a instalace

- kontrolní dny za účasti členů projektového týmu a dalších dotčených osob

- monitorovací hlášení a žádosti o platbu

- publicita projektu

- koordinace projektu, finanční vedení a management projektu

- závěrečná zpráva projektu, závěrečná žádost o platbu, ukončení projektuVýsledky projektu
1. Výstupem projektu bude celkem 115 bezdrátových hlásičů, 388 moderních a úsporných reproduktorů, 4 moderní vysílací pracoviště, 4 moduly k napojení na JSVV1, 4 záznamníky zpráv a 5,3 km souvisejícího vedení.
2. Vedlejším výstupem projektu bude možnost využití uvedeného systému i pro podporu komunitního života v obcích a zvýšení sounáležitosti obyvatel s místem, v němž žijí.

Mezinárodní spolupráce

Projekt nepočítá s mezinárodní spoluprací.

Partneři

Projekt nemá partnera.

Realizátor projektu

Název: Mikroregion Konicko

IČ: 71228527

Ulice: Masarykovo nám. 27

Město: Konice

PSČ: 798 52

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Mgr. Petr Vařeka , mistostarosta@konice_cz, tel.: 582401402

WWW: http://www.mikroregionkonicko.cz