Úřad Regionální rady

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Oficiální název

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava

Důvod a způsob založení

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava je právnickou osobou, zřízenou v územním obvodu statistické jednotky NUTS 2, regionu Střední Morava, novelou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách, a to s účinností od 1. 7. 2006. Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava je řídícím orgánem Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava pro období 2007–2013.

Postavení a působnost Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava blíže upravuje zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších přepisů.

Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Organizační struktura

Podrobná organizační struktura

Kontaktní spojení

Naleznete v sekci Kontakty.

Kontaktní poštovní adresa

Jeremenkova 1211/40b
779 00 Olomouc

Úřední hodiny

den

od

do

od 

do

pondělí

09:00

12:00

13:00

15:00

úterý

       

středa

09:00

12:00

13:00

15:00

čtvrtek

       

pátek

       


Telefonní čísla v době úředních hodin:

pracoviště

Olomouc

oddělení kontroly a plateb

585 333 352

sekretariát

587 333 301

Čísla faxu

587 333 319

Adresa internetové stránky

http://www.rr-strednimorava.cz

Adresa e-podatelny

podatelna@rr-strednimorava_cz

Další elektronické adresy

info@rr-strednimorava_cz

Datová schránka

ID datové schránky: rk9j9k3

Typ datové schránky: Orgán veřejné moci

Provoz elektronické podatelny

http://www.rr-strednimorava.cz/kontakty/elektronicka-podatelna 

Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna, č. účtu 2386752/0800

75084911

DIČ

CZ75084911

Povinný subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty.

Rozpočet

Rozpočet RR SM na rok 2006

Rozpočet RR SM na rok 2007

Rozpočet RR SM na rok 2008

Rozpočet RR SM na rok 2009

Rozpočet RR SM na rok 2010

Rozpočet RR SM na rok 2011

Rozpočet RR SM na rok 2012

Rozpočet RR SM na rok 2013

Rozpočet RR SM na rok 2014

Rozpočet RR SM na rok 2015

Rozpočet RR SM na rok 2016

Rozpočet RR SM na rok 2017

Rozpočet RR SM na rok 2018

Rozpočet RR SM na rok 2019

Rozpočet RR SM na rok 2020

Rozpoctovy vyhled RR SM na obdobi 2017 a 2018

Rozpoctovy vyhled RR SM na obdobi 2018 a 2019

Střednědobý výhled rozpočtu RR SM na období 2019-2020

Rozpočet RR SM na rok 2019 - návrh

Střednědobý výhled rozpočtu RR SM na období 2020-2021 - návrh

Střednědobý výhled rozpočtu RR SM na období 2020-2021

Střednědobý výhled rozpočtu RR SM na období 2021-2022

 

Závěrečné účty Regionální rady Střední Morava

Závěrečný účet RR SM rok 2006

Závěrečný účet RR SM rok 2007

Závěrečný účet RR SM rok 2008

Závěrečný účet RR SM rok 2009

Závěrečný účet RR SM rok 2010

Závěrečný účet RR SM rok 2011

Závěrečný účet RR SM rok 2012

Závěrečný účet RRSM  rok 2013

Závěrečný účet RR SM rok 2014

Závěrečný účet RR SM rok 2015

Závěrečný účet RR SM rok 2016

Závěrečný účet RR SM rok 2017

Závěrečný účet RR SM rok 2018

Návrh Závěrečného účtu rok 2019

Výroční zpráva o realizaci ROP Střední Morava

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2014

Závěrečná zpráva ROP SM

Příjem žádostí a dalších podání

Žádost či stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání lze podat elektronickou poštou na adresu: podatelna@rr-strednimorava_cz, zaslat poštou na adresu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava či předat ústně na sekretariátu (kancelář ředitele).

Úřad Regionální rady Střední Morava vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty ve lhůtě do 60 dnů ode dne následujícího po dni podání.

Stížnost musí poskytovat dostatečnou identifikaci stěžovatele:

U fyzických osob:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, případně jinou doručovací adresu
 • v případě, že stížnost souvisí s podnikatelskou činností fyzické osoby, uvede tato i dodatek odlišující ji jako osobu podnikatele, nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo k jí provozovanému druhu podnikání

U právnických osob:

 • název nebo obchodní firma
 • identifikační číslo nebo obdobný údaj
 • adresa sídla případně jiná adresa pro doručování
  • popis stěžovatele (v případě, že stížnost podepisuje zástupce na základě plné moci, bude tato plná moc přílohou stížnosti; pokud za právnickou osobu podepisuje někdo jiný než statutární orgán, musí své oprávnění prokázat),

  • v případě stížnosti na implementaci ROP označení ÚORP, kterému je stížnost podávána,

  • věc, které se stížnost týká, a co je navrhováno,

  • datum sepsání stížnosti.

Pravidla pro poskytování informací

Pravidla pro poskytování informací.pdf, soubor typu pdf, (185,54 kB)

Formulář žádosti o poskytnutí informací

Formulář žádosti o poskytnutí informací, soubor typu pdf, (139,55 kB)

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací, soubor typu pdf, (201,81 kB)

Opravné prostředky, popis postupu

Opravné prostředky a popis postupu se řídí dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací dle 106_1999 rok 2007

Poskytování informací dle 106_1999 rok 2008

Poskytování informací dle 106_1999 rok 2009

Poskytování informací dle 106_1999 rok 2010

Poskytování informací dle 106_1999 rok 2011

Poskytování informací dle 106_1999 rok 2012

Poskytování informací dle 106_1999 rok 2013

Poskytování informací dle 106_1999 rok 2014

Poskytování informací dle 106_1999 rok 2015

Poskytování informací dle 106 1999 rok 2016

Poskytování informací dle 106 1999 rok 2017

Poskytování informací dle 106 1999 rok 2018

Poskytování informací dle 106 1999 rok 2019

Poskytování informací dle 106 1999 rok 2020

Poskytování informací dle 106 1999 rok 2021

Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací 2007

Výroční zpráva o poskytování informací 2008

Výroční zpráva o poskytování informací 2009

Výroční zpráva o poskytování informací 2010

Výroční zpráva o poskytování informací 2011

Výroční zpráva o poskytování informací 2012

Výroční zpráva o poskytování informací 2013

Výroční zpráva o poskytování informací 2014

Výroční zpráva o poskytování informací 2015

Výroční zpráva o poskytování informací 2016

Výroční zpráva o poskytování informací 2017

Výroční zpráva o poskytování informací 2018

Výroční zpráva o poskytování informací 2019

Výroční zpráva o poskytování informací 2020