Šternberk - Stavební úpravy ulic Lhotská a Na Bažinách

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/20.01288

Celkové způsobilé výdaje: 18 550 266,92 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. červenec 2011 až 29. červen 2012

Popis projektu

Město Šternberk leží na úpatí Nízkého Jeseníku, 16 km severně od Olomouce. Místní část Lhota, ve které bude projekt realizován, leží při silnici na Olomouc. V současné době žije v místní části města 221 obyvatel.
Ulice Lhotská, na kterou se napojují ulice Na Bažinách, byla v minulosti krajskou silnicí III. třídy a tvoří páteřní komunikaci této místní části. V současné době komunikace v ulicích za léta intenzivního využívání neodpovídají současným potřebám místních obyvatel. Povrch komunikací, které prochází místní částí a vedou k občanské vybavenosti ? dětské hřiště a prostranství u rybníka, se nachází v havarijním stavu s četnými výtluky, nerovnostmi, ve kterých se drží nečistoty a voda. Za nepřízně počasí se vozovky mění v bahnitý terén, neboť jsou bez dokonalého odvodnění, a v období sucha vířící se prach pro projetí motorového vozidla či cyklisty způsobuje pěším dýchací potíže. Lokalita se zároveň potýká s problémem neexistence chodníků podél místních komunikací, čímž je ohrožena bezpečnost nejen místních obyvatel, zejména dětí a seniorů, kteří se řadí mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Z hlediska bezbariérovosti (nejen pro osoby na invalidním vozíku, ale i pro osoby starší s různě omezenou schopností chůze, pro matky s kočárky apod.) je současný stav zcela nevyhovující. Poblíž dětského hřiště se nachází rybník s veřejným prostranstvím, které je v současné době využíváno jako zařízení staveniště města Šternberk. Veřejné osvětlení je dispozičně špatně umístěné (na stožárech NN) a rozmístěné a v některých částech lokality zcela nefunkční. Projekt reaguje na výše uvedené problémy - dojde k rekonstrukci komunikací, výstavbě nových chodníků vjezdů, rekonstrukce veřejného osvětlení a revitalizace prostor u rybníka včetně výsadby zeleně a mobiliáře. Prostranství bude opět plnit funkci shromažďovací a společenskou. Projekt je již připraven k realizaci - zpracovaná dokumentace pro SP a vydané stavební povolení. Majetkoprávní vztahy řešeny smlouvami.
Strategické cíle projektu:
Obnova infrastruktury a místních komunikací ve vazbě na občanské vybavení a veřejná prostranství.

Výsledným výstupem projektu budou stavební úpravy ulic Lhotská a Na Bažinách. V rámci projektu bude nově vybudováno nebo zrekonstruováno následující:
- rekonstrukce komunikace v délce 860 m, celková plocha komunikace 5 049 m2
- vybudování 49 parkovacích míst, z toho 1 místo pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Celková rozloha parkovacích míst bude činit 483 m2.
- výstavba nových chodníku a vjezdů v celkové délce 714 m, celková rozloha vjezdů a chodníků bude činit 2 364 m2
- rekonstrukce veřejného osvětlení v místní části Lhota
- rekultivovány a nově osety zelené plochy o celkové rozloze 2 421 m2
- V rámci úpravy prostoru kolem rybníka (bude sloužit jako centrum místní části) budou na ploše 820,15 m2 provedeny terénní úpravy včetně založení okrasného rekreačního pobytového trávníku, nasazeno 15 vzrostlých stromu, 414 listnatých keřů a růží a 26 popínavých dřevin
- 2 řady laviček s opěradly (8 ks), 2 odpadkové koše se stříškou a 2 stojany na kola, 2 originální cvičební prvky pro procvičení celého těla senioru (rotoped a žebřiny) a ohniště u břehu rybníka.

Výslednou službou projektu je zlepšení stavu komunikací, chodníků a veřejného osvětlení, možnosti zaparkovat auto či zatraktivnit prostranství u rybníka pro účely odpočinku, shromažďování a zvýšení bezpečnosti pohybu osob podél místní komunikace napříč celou místní částí.

Komplexní řešení komunikací, veřejného osvětlení a prostranství u rybníka v místní části Šternberk - Lhota.
Zlepšení vzhledu a zvýšení estetičnosti místní části Lhota.
Zlepšení dostupnosti občanského vybavení v místní části Lhota
Zvýšení atraktivity města, potažmo místní části Lhota pro bydlení i trávení volného času

Cíle projektu

Globálním cílem projektu je zvýšení kvality života ve městě prostřednictvím investic do infrastruktury a revitalizace území.

Strategické cíle projektu:
Obnova infrastruktury a místních komunikací ve vazbě na občanské vybavení a veřejná prostranství.

Výsledným výstupem projektu budou stavební úpravy ulic Lhotská a Na Bažinách. V rámci projektu bude nově vybudováno nebo zrekonstruováno následující:
? rekonstrukce komunikace v délce 860 m, celková plocha komunikace 5 049 m2
? vybudování 49 parkovacích míst, z toho 1 místo pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Celková rozloha parkovacích míst bude činit 483 m2.
? výstavba nových chodníku a vjezdů v celkové délce 714 m, celková rozloha vjezdů a chodníků bude činit 2 364 m2
? rekonstrukce veřejného osvětlení v místní části Lhota
? rekultivovány a nově osety zelené plochy o celkové rozloze 2 421 m2
? V rámci úpravy prostoru kolem rybníka (bude sloužit jako centrum místní části) budou na ploše 820,15 m2 provedeny terénní úpravy včetně založení okrasného rekreačního pobytového trávníku, nasazeno 15 vzrostlých stromu, 414 listnatých keřů a růží a 26 popínavých dřevin
? 2 řady laviček s opěradly (8 ks), 2 odpadkové koše se stříškou a 2 stojany na kola, 2 originální cvičební prvky pro procvičení celého těla senioru (rotoped a žebřiny) a ohniště u břehu rybníka.

Výslednou službou projektu je zlepšení stavu komunikací, chodníků a veřejného osvětlení, možnosti zaparkovat auto či zatraktivnit prostranství u rybníka pro účely odpočinku, shromažďování a zvýšení bezpečnosti pohybu osob podél místní komunikace napříč celou místní částí.

Komplexní řešení komunikací, veřejného osvětlení a prostranství u rybníka v místní části Šternberk - Lhota.
Zlepšení vzhledu a zvýšení estetičnosti místní části Lhota.
Zlepšení dostupnosti občanského vybavení v místní části Lhota
Zvýšení atraktivity města, potažmo místní části Lhota pro bydlení i trávení volného času

Průběh

Pro předkládaný projekt byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a byly vydána i stavební povolení s nabytím právní moci (územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. 7. 2008, stavební povolení pro veřejné osvětlení nabylo právní moci dne 21. 6. 2008 a stavební povolení pro úpravy komunikaci nabylo právní moci dne 3. 7. 2008.
V současné době jsou podepsány smlouvy o provedení stavby s tím, že po stavbě bude vše ošetřeno věcným břemenem. Bude - li akce realizována částečně nebo celkově na cizím majetku, bude navržen způsob budoucího užívání stavby (jak bude zajištěno provozování investice), včetně popisu navrhovaného způsobu řešení majetkových vztahů. Z výše uvedeného vyplývá, že žadatel má na dobu realizace i udržitelnosti zajištěny vlastnické vztahy k místu a předmětu projektu. Na majetek není uvaleno zástavní právo.
Projekt je připraven k realizaci.
Předkládaný projekt reaguje na slabou stránku města a je podporován napříč politickým spektrem, neboť podporuje a doplňuje dříve realizované i připravované projekty města Šternberk. Cílem tohoto promyšleného a komplexního souboru opatření je zkvalitnění zdejšího životního prostoru.
Aktivity navržené v projektu jsou také v souladu s prioritami města definovanými ve Strategickém plánu rozvoje města Šternberk - Priorita 1. Technická a dopravní infrastruktura. V rámci této priority naplňuje projekt dvě dílčí oblasti:
1) Odstranění havarijního stavu těch prvků infrastruktury, kdy jejich stav znemožňuje řádné užívání,
2) Rekonstrukce a dostavba regionálních a místních komunikací

Realizátor projektu

Název: Město Šternberk

IČ: 00299529

Ulice: Horní náměstí 16

Město: Šternberk

PSČ: 78501

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Malenda Stanislav, malenda@sternberk_cz, tel.: 585086593

WWW: http://www.sternberk.eu