Stavební úpravy odborných učeben ZŠ Šafaříkova a ZŠ Vyhlídka

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/31.01505

Celkové způsobilé výdaje: 3 358 333,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 10. květen 2012 až 14. srpen 2015

Popis projektu

 

Záměrem projektu je zkvalitnit a modernizovat výuku přírodovědných předmětů na ZŠ Šafaříkova a ZŠ Vyhlídka.

Pro zlepšení výuky je nutné rekonstruovat stávající zastaralé učebny fyziky, chemie, zeměpisu a přírodopisu.

Vybavit je moderními technologiemi a s využitím těchto technologií zvýšit úroveň výuky přírodovědných předmětů na obou školách a tím podpořit uplatnění vycházejících žáků na středních školách s "technickým a přírodovědeckým" zaměřením.

Místem realizace jsou stávající prostory objektů ZŠ Šafaříkova a ZŠ Vyhlídka. Předmětem projektu budou stavební úpravy 3 odborných učeben: fyziky a chemie, přírodopisu, zeměpisu na ZŠ Šafaříkova. V případě ZŠ Vyhlídka budou rekonstruovány učebny fyziky, chemie a přírodopisu. Pro všechny učebny platí, že nejsou v havarijním stavu, ale v nevyhovujícím stavu.

Realizací projektu dojde k modernizaci učeben odborných předmětů na obou školách za účelem zkvalitnění a zatraktivnění výuky pro žáky a učitelé a podpoře výuky techn. a přírod. předmětů.

 

Cíle projektu

Cílem projektu jsou stavební úpravy odborných učeben ZŠ Šafaříkova a ZŠ Vyhlídka. Oba řešené objekty jsou v
majetku města. Cílem navrženého řešení je vytvořit dispozičně funkční zázemí pro výuku předmětů přírodopis,
zeměpis, chemie a fyzika, což směřuje k modernizaci jejich výuky. Učebny budou doplněny o nové, moderní
technologie výuky - interaktivní tabule, datové projektory, počítače a televize. Vyměněny budou rozvody (vody,kanalizace, plynu a elektroinstalace) pro potřeby výuky k jednotlivým stolům. Mimo zmíněné úpravy bude větší
stavební zásah proveden pouze v laboratoři chemie a fyziky na ZŠ Šafaříkova, kde bude vybouráním dělící
nenosné příčky zvětšena laboratoř na úkor jednoho z kabinetů. Provedena bude úprava světelné a zásuvkové
elektroinstalace nové laboratoře a učebny přírodopisu ZŠ Šafaříkova.

V žádném případě se nebude jednat o obměnu stávajícího vybavení za vybavení stejné kvality a technologické
úrovně. V případě obou škol půjde o nákupu vybavení, které v učebnách buď vůbec nebylo k dispozici, nebo jeho
pořízením dojde k výměně za technologicky vyšší úroveň (např. nábytku), splnění hygienických norem (např.
nové žákovské stoly), zvýšení bezpečnosti (např. nové rozvody plynu, vody a elektriky), k inovaci výuky pomocí
moderních technologií (např. multifunkční interaktivní tabule, datové projektory, telurium - model sluneční
soustavy, interiérová měřící soustava) a zvýšení počítačové vybavenosti související s výukou (počítače a
notebooky). Notebooky jsou nutné z důvodu provádění žákovských pokusů na stolech (příprava preparátů,
zapojování elektrických obvodů, práce se sklem, chemická aparatura) a s tím spojená nutnost přenášení
počítačů z bezpečnostních důvodů. Dále je nutné výsledky pokusů zaznamenat, vyhodnotit, sledovat a evidovat.
Počítače jsou také v učebnách nezbytné pro ovládání moderních technologií.

Projekt přispívá ke globálnímu cíli Regionálního operačního programu Střední Morava, kterým je "Zvýšení
ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu soudržnosti Střední Morava a životní úrovně jeho
obyvatel ve svém komplexu". Projekt je v souladu se specifickým cílem ROP SM a v návaznosti na něj s prioritní
osou 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu. Jedná se o "Zlepšení kvality života v regionu soudržnosti Střední
Morava, atraktivnosti měst a obcí, zajištění kvalitní a dostupné sociální služby a příznivých podpůrných podmínek
pro podnikání". Projekt spadá pod oblast podpory 2.2, jejímž cílem je Zvýšení atraktivity měst pro práci a
investice a zvyšování kvality života ve městech. Projekt bude přispívat ke zvýšení atraktivnosti města a kvality
života prostřednictvím investic do vzdělávací infrastruktury základního školství ve městě a využívání moderních
technologií.

Průběh

V souvislosti s přípravnou fází projektu proběhl dotazníkový průzkum, který mapoval zlepšení situace budoucích uživatelů učeben. Průzkum byl použit jako podklad pro monitorovací indikátor - Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí. Celkem bylo osloveno 111 žáků a učitelů škol ZŠ Šafaříkova a ZŠ Vyhlídka. Vyhodnocení
dotazníků přineslo zjištění, že stávající učebny odborných předmětů navštěvuje méně často nebo vůbec 45%
dotázaných a 55% je navštěvuje každý týden. Tyto výsledky odpovídají skutečnosti, že dotazováni byli všichni
žáci a učitelů z obou škol, přičemž odborné učebny bude využívat II. stupeň a žáci 5. tříd. Jako nevyhovující
shledává současný vzhled a vybavení objektu 29,7 % respondentů, za dostatečný jej považuje 57,7 %. Jako
velmi dobrou úroveň učeben vnímá 12,6% dotázaných. Stavební úpravy vnímá jako velmi přínosné 47,7%
respondentů, za přínosné je pak považuje 50,5% a jako částečné zlepšení je vidí 1,8% dotázaných. Plánovaný
projekt povede ke zvýšení atraktivity o 93%.

Během přípravné fáze projekty probíhaly pravidelné schůzky jednotlivých odborů MěÚ VM odpovědných za
přípravu projektové žádosti a jejich příloh. Těchto schůzek se účastnili i externí subjekty, kteří připravovali finanční a ekonomickou analýzu a studii v rámci projektové přípravy. Bude vysoutěžena a realizována prováděcí dokumentace, dále bude vysoutěžen dodavatel stavebních úprav a vybavení v souladu s metodikami žadatele i poskytovatele dotace.

V rámci realizační fáze projektu budou provedeny stavební úpravy odborných učeben na obou školách a nákup
vybavení, vše bude řešeno dodavatelsky. Dotčené odbory MěÚ VM budou dohlížet na realizaci stavby, povinnou
publicitu, administraci projektu - monitorovací zprávy, žádosti o platbu apod.

Rekonstruované a modernizované učebny budou sloužit stejně jako doposud žákům II. stupně a 5. tříd ZŠ
Šafaříkova a ZŠ Vyhlídka a učitelům odborných předmětů. Přestože má prognóza vývoje dětí klesající tendenci
hodnota monitorovacího indikátoru bude dosažena. Dle kvalifikovaného odhadu obou ředitelů a současné
evidence dětí bude hodnota 240 žáků za ZŠ Šafaříkova a 200 za ZŠ Vyhlídka dosažena. Na nové učebny bude z
rozpočtu zřizovatele (žadatele) vyčleněna pravidelná roční částka na provozní výdaje.

Projekt má podporu Zatupitelstva města Valašské Meziříčí, je v souladu s dlouhodobými krajskými koncepcemi a
strategickými dokumenty města. Projekt má vyčleněny prostředky z rozpočtu města na přípravu a realizaci,
počítá se i se zajištěním finanční udržitelnosti projektu. Přípravou žádosti a jejich příloh se zabývaly dotčené odbory MěÚ VM, které se budou projektu věnovat i v jeho dalších etapách.

Realizátor projektu

Název: Město Valašské Meziříčí

IČ: 00304387

Ulice: Náměstí 7

Město: Valašské Meziříčí

PSČ: 757 01

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Markéta Němcová, marketa.nemcova@muvalmez_cz, tel.: +420 571674247

WWW: http://www.valasskemezirici.cz/