SŠPH Uh. Hradiště – Vytvoření moderní technické základny

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/16.00877

Celkové způsobilé výdaje: 12 000 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 2. listopad 2009 až 31. říjen 2011

Popis projektu

Pro přípravu projektu je zpracován investiční záměr, který řeší stavební část projektu, jehož součástí je nová přístavba k budově školních dílen, včetně jejího propojení se stávajícími objekty a částečnou přestavbu stávajícího bloku dílen. Je zpracováno základní dispoziční řešení včetně rozpracování vybavení moderními technologiemi pro zajištění zkvalitnění výuky na nejmodernějších strojích pro specializované odborné předměty. Projekt řeší vytvoření chybějících, úpravu a modernizaci stávajících prostor pro výuku odborných předmětů. Jedná se o zřízení nové učebny CAD systémů se zázemím, která vznikne částečnou přestavbou stávajícího bloku dílen (1.NP budovy D) a jednopodlažní přístavbou k tomuto objektu s napojením na stávající spojovací chodbu mezi objektem školní jídelny a objektem dílen. Dále se jedná o dispoziční změny se stavební úpravou ve 2. NP budovy D a rekonstrukce ve 3. NP budovy D. Stavebními úpravami ve 2. NP budovy D vznikne pavilon CNC techniky a CAM systémů. Veškeré stavební úpravy budou provedeny v souladu s plánovanou modernizací výukové základny technických oborů.

Součástí projektu je modernizace současných nevyhovujících strojů a vybavení pro odbornou výuku a dále pořízení zcela nových strojů a vybavení, kterými dosud škola nedisponuje. Požadované stroje a technologie jsou podrobně specifikovány na základě předběžných nabídek potenciálních dodavatelů a dostupných nabídek na trhu. Postup zajištění realizace projektu je popsán v etapách přípravné fáze projektu, kde je nastaven harmonogram zajišťující schopnost projektu k realizaci. Majetek (budova, pozemky), na kterém bude projekt realizován patří zřizovateli školy (Zlínský kraj). Rada kraje 7.12.2009 schválila záměr projektu, odsouhlasila jeho předložení do ROP i jeho následnou realizaci.

Cíle projektu

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a vytvoření moderního technologického centra pro praktické vyučování v oboru Strojírenství a Elektrotechnika. Realizací projektu dojde k výraznému zkvalitnění edukačního procesu, zlepšení odborných znalostí a dovedností absolventů s cílem výrazně zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou primárně žáci školy, sekundárně také zájemci o rozšíření odborných znalostí z oblasti obsluhy strojů ve formě tématicky zaměřených zdokonalovacích kurzů, zájemci o rekvalifikaci a zaměstnanci firem v regionu. Modernizací technické základny školy by tato měla veškeré předpoklady k přetransformování na školu jako centrum celoživotního vzdělávání.

Cílem projektu je vytvořit nové uspořádání pracovišť a modernizovat v souladu s požadavky trhu práce:
-pavilon ručního obrábění, strojního obrábění a svařování (SRO),
-pavilon kontroly a měření (KOM),
-pavilon CNC techniky (CAM)
-pracoviště průmyslových a moderních domovních instalací (MDI),
-pracoviště výroby tištěných spojů (SMT)
-pavilon projektového vyučování, elektropneumatických systémů, programování PLC automatů a mechatroniky (PPM a PNEU),
a dále vytvořit zcela nově:
-pavilon pro výuku CAD systémů (CAD).

Konkrétní přínosy:
-zkvalitnění edukačního procesu (zlepšení odborných znalostí a dovedností absolventů a výrazný růst jejich uplatnitelnost na trhu práce)
-modernizací technologického vybavení školy dojde k rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit školy, která bude schopna reagovat na potřeby praxe, které může poskytovat kvalitní profesní vzdělávání na základě požadavků zaměstnavatelů v rámci celoživotního učení
-odstranění výrazné disproporce mezi úrovní vybavení školy v oblasti praktické přípravy a používanými technologiemi ve výrobních a konstrukčních organizacích
- vzájemná mezioborová a mezipředmětová provázanost,
- zefektivnění organizace výuky,
- pozitivní vliv na životní prostředí,
- zvýšení bezpečnosti výuky.

Průběh

V přípravné fázi projektu byl v listopadu 2009 zpracován vedením školy projektový záměr, vybrán zpracovatel podkladů pro podání žádosti do ROP. Následně dne 7.12.2009 byl Radou Zlínského kraje schválen záměr projektu a udělen souhlas zřizovatele s předložením projektu do ROP. Je zpracována základní studie stavebních úprav a přístavby a definovány požadavky na pořízení technologií a strojů včetně předběžného stanovení jejích minimálních parametrů. V další fázi bude proveden výběr zpracovatele stavební dokumentace (dokumentace pro stavební povolení a realizační dokumentace + autorský dozor a zajištění stavebního povolení), dokončení dokuemnatce pro staveb.povolení je plánováno na říjen 2010. V dubnu až květnu 2010 bude proveden výběr organizátora 2 zadávacích řízení a to na zhotovitele stavební části a na dodávatele technologií. Zadávací řízení na dodávku technologií bude organizováno v období duben - srpen 2010. Vzešlé požadavky na stavební připravenost (dané vybranými dodávkami strojů a technologického zařízení) budou zapracovány do dokumentace pro stavební povolení resp. realizační dokumentace stavby. Zadávací řízení na zhotovitele stavební části už bude časově probíhat v realizační fází a bude organizováno po získání stavebního povolení v období listopad 2010 - únor 2011.

V srpnu 2010 bude vybrán dodavatel (dodavatelé) strojů a technologických zařízení. Vzešlé požadavky na stavební připravenost (dané vybranými dodávkami strojů a technologického zařízení) budou zapracovány do dokumentace pro stavební povolení. Zadávací řízení na stavební část bude organizováno v období listopad 2010 - únor 2011. V lednu 2011 bude vybrán koordinátor BOZP, dodavatel prvků publicity a dále technický dozor stavebníka. V průběhu realizace projektu budou postupně v souladu v harmonogramem projektu dle parametrů ze zadávacího řízení prováděny stavební práce a následně realizovány dodávky technologií (strojů a strojního vybavení) nezbytných pro úspěšnou realizaci projektu. Stavební část bude realizována v období únor 2011 - září 2011 (v říjnu 2011 proběhne kolaudace). Dodávka strojů bude probíhat postupně podle stavební připravenosti jednotlivých pracovišť v období květen 2011 až září 2011. V průběhu realizace budou zpracovány pravidelné monitorovací zprávy o průběhu realizace, zajišťovány aktivity publicity a sledováno zajištění financování aktivit projektu. Před ukončením projektu bude zajištěno naplnění závazných indikátorů projektu v návaznosti na uzavřené podmínky dotace.

V průběhu provozní fáze projektu bude zajištěna udržitelnost projektu sledováním plnění indikátorů projektu i indikátorů evaluace s cílem dosažení všech stanovených cílů projektu a to zkvalitnění výuky a zlepšení umístitelnosti absolventů školy na trhu práce a jejich lepší uplatnitelnost v praxi. V době udržitelnosti bude tyto úkony zajišťovat projektový tým. Náklady na samotný provoz objektu praktického výcviku a strojního a technologického vybavení budou hrazeny z rozpočtu školy, resp. příspěvku zřizovatele škole. Nová stroje, které nahradí stávající, mají výrazně nižší energetickou náročnost (příkon) a také dojde ke snížení nákladů na opravy a údržbu současných zastaralých strojů. Pokud by totiž nebyl projekt realizován, udržení provozuschopnosti současných strojů pro alespoň zachování stávající úrovně výuky by vyžadovalo nezanedbatelné finanční částky. V svém důsledku tak provozní výdaje po realizaci projektu budou nižší, než v současnosti.

Mezinárodní spolupráce

Projekt je realizován bez účasti mezinárodního partnera.

Partneři

Projekt je realizován bez partnerů.

Realizátor projektu

Název: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

IČ: 00559644

Ulice: Kollárova 617

Město: Uherské Hradiště

PSČ: 68601

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: RNDr. Miroslav Kučera, kucera@ssph-uh_cz, tel.: 775110335

WWW: http://www.ssph-uh.cz

Fotogalerie

Místo přístavby
Místo přístavby

Stávající kovárna
Stávající kovárna

Stávající soustružna a frézárna
Stávající soustružna a frézárna

Stávající dílna ručního obrábění
Stávající dílna ručního obrábění