Publikace pro Vás

Metodická příručka ke způsobilým výdajům

Metodická příručka ke způsobilým výdajům byla zpracována s cílem usnadnit nejen řídicím orgánům operačních programů a zprostředkujícím subjektům, ale i konečným příjemcům a uživatelům, orientaci v oblasti způsobilosti výdajů při čerpání pomoci ze strukturálních fondů EU. Tato verze je aktualizovaná k 1. dubnu 2005!

Pravidla pro publicitu v rámci SROP

Tato krátká informační brožurka řeší požadavky Směrnice Evropské komise (EK) č. 1159/2000 o informačních a propagačních opatřeních, kdy každý příjemce podpory (konečný příjemce/konečný uživatel) v souvislosti s realizací projektu je povinen informovat veřejnost včetně potencionálních žadatelů, že daný konkrétní projekt/aktivita byly financovány z finanční pomoci strukturálních fondů EU - Společného regionálního operačního programu, dále SROP.

Krok za krokem SROPem

srop.gifCílem a smyslem této publikace je přiblížit vám neformálním způsobem základní pravidla pro využívání prostředků SROPu a pomoci vám při hledání možnosti jejich správného využití.

Průvodce podnikatele programy podpory z OP Průmysl a podnikání

oppp.gifPublikace si klade za cíl usnadnit žadatelům orientaci v nabídce programů a zároveň jim napomoci identifikovat, z kterého programu a za jakých podmínek mohou čerpat prostředky na financování svých projektů. Kromě potřebné dokumentace lze v publikaci nalézt také popis jednotlivých procesů, a to od zpracování žádosti až ke schválení projektu, včetně všech aktivit, které souvisejí s jeho průběhem a ukončením.

Průvodce fondy EU

rps.gifSmyslem této publikace je podat Vám přehledný a ucelený návod, jak postupovat při hledání možností využití pomoci z rozpočtu EU. Společně jsou zde představeny veškeré nástroje, které tvoří jádro politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU (strukturální fondy, Fond soudržnosti a Iniciativy Společenství) a které jsou v České republice k dispozici v období 2004 - 2006.

Letáček - Operační program Rozvoj lidských zdrojů

esf.gifStrategie rozvoje lidských zdrojů pro realizaci tohoto operačního programu je v souladu se strategií zaměstnanosti EU, která je založena na čtyřech pilířích: zaměstnanost, podnikání, adaptabilita a rovné příležitosti.

Letáček - Společný regionální operační program, základní informace

srop.gifSpolečný regionální operační program je programový dokument České republiky pro období 2004 - 2006, který se soustřeďuje na podporu regionálního rozvoje všech sedmi regionů soudržnosti, resp. 13 krajů. Cílem SROP je dosažení trvalého hospodářského růstu a růstu životní úrovně obyvatel.

Letáček - Operační program Rozvoj venkova,multifunkční zemědělství, základní informace

Cílem operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství je zvýšení podílu sektoru na tvorbě HDP a zaměstnanosti v ČR, zachování životního prostředí, zajištění trvale udržitelného polyfunkčního rozvoje venkova na trvale udržitelném zemědělství, lesním a vodním hospodářství v integraci s kvalitním zpracováním zemědělských produktů.

Letáček - Operační program průmysl a podnikání, základní informace

oppp.gifOperační program Průmysl a podnikání je programový dokument ČR pro období 2004 - 2006 Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb a dokončení potřebných strukturálních změn v průmyslu.

Informační brožura - Interreg IIIA

Rádi bychom Vás informovali o nové publikaci, kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj k programům Iniciativy Společenstí INTERREG IIIA. Publikace je svým zaměřením určena pro potencionální žadatele o podporu, avšak obsahuje pouze základní informace o cílech Iniciativy Společenství INTERREG IIIA, o specifikách jednotlivých programů a základní pokyny pro žadatele.