Otázky a odpovědi na dotazy týkající se SROP (položené na seminářích)

Aktualizováno dne 24. 3. 2005

Vsetín 31.5.2004

Musí být u projektu do 2 miliónů Kč bez DPH výběrové řízení stejně jako u projektů nad 2 milióny Kč?
Ano, protože to vyplývá z metodiky MMR, která je uvedena v Příručce pro žadatele (PPŽ). Jedná se o veřejné zakázky v hodnotě 500 tis. - 2 mil. Kč. Tento postup byl zvolen v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb. o zadávání veřejných zakázek z důvodu transparentnosti procesu. Jestli chcete být úspěšní, musíte tuto metodiku použít.

Kdy budou další výzvy?
Jsou určena pevná data pro následující výzvy - vždy 1.6., 1.10. a 1.2. V tomto termínu Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava může vyhlásit výzvu, ale záleží to také na financích, které budou k dispozici.

Jak má vypadat usnesení zastupitelstva o finančním závazku obce profinancovat projekt?
Stačí pouze to, že zastupitelstvo souhlasí s kofinancováním projektu a závazně se zavazuje kofinancovat projekt i víceletý (u víceletého projektu). Z daného dokumentu musí tento závazek jasně vyplynout.

Mohou NNO žádat o zálohové platby?
Bylo by to možné u opatření 3.2, které je financováno z ESF, který tyto platby umožňuje. Nicméně tato otázka se stále ještě řeší.

Jak máme specifikovat jednotlivé etapy v Benefitu (Elze - nový název) u velkého projektu?
V Elze musíte popsat jednotlivé etapy a časově i nákladově je specifikovat.

Kroměříž - 4.6.2004

Je možné získat dotaci ze SROPu na přiváděč pitné vody?
Bohužel něco takového není možné dotovat ani z tohoto programu ani z Operačního programu Infrastruktura.

Kde a kdy mám zanést žádost o dotaci ze státního rozpočtu?
Formulář potřebný pro dotaci ze státního rozpočtu naleznete v Elze (program tento dokument automaticky vygeneruje) a doložíte ho na příslušný Sekretariát regionální rady společně s projektovou žádostí jako jednu z povinných příloh.

Kdy je nutné vyjádření auditora?
U projektů nad 3 mil. -, přičemž auditorská firma si pravděpodobně ve smlouvě sama nastaví, jak bude audit probíhat. Ale audit musí proběhnout nejpozději před poslední platbou - dle PPŽ. Audit stejně jako poplatky za vedení účtu a za propagaci jsou uznatelným nákladem, ale musíte s nimi počítat hned, když tvoříte projekt.

Jak máme zabezpečit ochranu osobních údajů, když máme prokázat např. účast zdravotně postižených na semináři v opatření 3.2?
Měli by stačit prezenční listiny ze seminářů a popř. fotografie. Záleží na tom, jak bude nastaveno grantové schéma pro toto opatření, které se zatím tvoří. Už při přípravě seminářů budete nějak oslovovat cílové skupiny a pro ně organizovat seminář - také to bude doložení cílové skupiny.

Existuje nějaká vzorová partnerská smlouva?
Ne.

Kdy máme vybírat dodavatele?
Po 1.5.2004 dle nového Zákona o zadávání veřejných zakázek. Můžete ho vybírat před podáním projektu, v průběhu hodnocení nebo až po podpisu smlouvy.

Zlín

Za jaké období se sleduje čistý výnos u opatření 4.2.2 kvůli velikosti dotace ze strukturálních fondů?(50 %)
Sleduje se prvních 5 let provozu investice, je to stejně jako udržitelnost projektu. Dle studie proveditelnosti - příloha č. 5 PPŽ. Pokud z projektu plyne čistý výnos, musí to být zohledněno před poslední platbou.

Je svazek obcí a mikroregion chápán jako místní úroveň?
Ano.

Je tělovýchovná jednota - občanské sdružení - chápána jako nezisková organizace?
Ano.

Musí výběrové řízení proběhnout do podání žádosti?
Ne. Může i potom, ale musí se řídit novým Zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Jak je to s úvěrovým příslibem u víceetapového projektu?
Je podmínkou, že musí být úvěrový příslib pro 1. etapu, zatím se ostatní etapy neřeší.

Co je etapa?
Etapa je logicky kontrolovatelný celek, např. stavba 1. budovy pak stavba 2. budovy atd.

V jaké měně mají být uvedeny částky v jednotlivých přílohách?
V Kč.

Je projektová dokumentace uznatelný náklad?
Ano, pro tuto výzvu to platí pro projektovou dokumentaci po1.5.2004 do výše 5% celkových uznatelných nákladů projektu.


Zlín - seminář ke 3. kolu výzvy

 

Bude nová ELZA pro 3.kolo výzvy?

Všechny aktuální dokumenty jsou vyvěšeny na stránkách www.nuts2strednimorava a na www.strukturalni-fondy.cz. Nová elektronická žádost je vytvářena pro každé kolo výzvy.

 

Stačí jen čestné prohlášení o bezdlužnosti podepsané žadatelem - příloha č. 2 nebo je nutné dodat i vyjádření jednotlivých institucí?

Ne, čestné prohlášení postačuje.

 

Může o podporu žádat nezisková organizace, která nemá 3 ukončená účetní období?

Samozřejmě, dodá všechny výkazy od doby, kdy byla založena, ale je nutno počítat s tím, že tento žadatel nezíská maximální počet bodů.

 

Bude Zlínský kraj kofinancovat projekty v podopatření 4.2.2?

Zatím se s tím nepočítá. Žadatel musí získat prostředky z jiných veřejných zdrojů.

 

Je možné podat projekt na cyklostezky?

Možné to je. V aktualizované příloze č. 7 Výběrová kriteria je tato oblast nově řešena a bodově lépe ohodnocena než tomu bylo v předešlých výzvách.


K jakým změnám došlo ve struktuře a obsahu studie proveditelnosti?

Větší důraz bude kladen na udržitelnost projektu, na cash-flow a analýzu rizik.

 

Bude vyhlášeno opatření 2.2 ve 4. kole výzvy SROP ke dni 1. 6. 2005?

Je velmi pravděpodobné, že Regionální rada vyhlásí toto opatření. Na rozdělení v regionu Střední Morava je připraveno  45 mil. Kč ze strukturálních fondů.

 

Obecné otázky ke 3. kolu výzvy SROP

 

V příručce pro žadatele je uvedeno, že u infrastrukturních projektů veřejných subjektů a NNO, kde se očekává značný čistý výnos, bude spolufinancování max. z ERDF. Jedná se o výnos, který je vyšší než 25 % z celkových uznatelných nákladů investice. Jak se bude počítat tento "výnos"?

Výpočet je uveden na straně č. 36 Metodiky zpracování studie proveditelnosti. Jedná se o kriteriální ukazatel: podíl čistého výnosu k investičním nákladům, který vyjadřuje vyjadřuje finanční rentabilitu investice na základě poměru průměrného čistého provozního cash - flow k celkovým investičním nákladům. Průměr se pro potřeby povinné přílohy kalkuluje za prvních pět let provozu investice, pokud není životnost investice nižší.

 

Kam mají být zapsány ve struktuře spolufinancování prostředky organizací zřizovaných krajem?

Ve struktuře spolufinancování (centrální, regionální, místní zdroje, soukromé zdroje) musí být prostředky organizace zřizované krajem uvedeny jako regionální spolufinancování (stejně jako prostředky kraje). Obdobně bude postupovat organizace zřízená obcí, která uvede své spolufinancování do místních zdrojů (stejně jako obce).

 

Je třeba dokládat samostatně seznam příloh žádosti?

Ne. Seznam příloh není nutné dokládat jako samostatnou přílohu. Seznam je automaticky generován elektronickou žádostí Elza a bude nedílnou součástí podepsaného tištěného výstupu Elzy.


Aktualizováno dne 24. 3. 2005