1. kolo výzvy ze SROP

 

Regionální rada regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava složená ze zastupitelů Olomouckého a Zlínského kraje schválila na svém jednání dne 26. 5. 2004 vyhlášení první výzvy k předkládání projektů v rámci Společného regionálního operačního programu, který slouží k přerozdělování pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie.

V této výzvě mohou od 1. června 2004 podávat projekty obce, svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, nestátní neziskové organizace, státem zřízené organizace. Předkládané projekty se mohou týkat rozvoje infrastruktury, rozvoje informačních a komunikačních technologií, oblasti lidských zdrojů a sociální integrace, rozvoje cestovního ruchu. Sběrem projektů v regionu Střední Morava je pověřen příslušný Sekretariát Regionální rady na Krajském úřadě, kam se mohou žadatelé obracet se svými dotazy. Termín ukončení příjmu žádostí je (u opatření a podopatření 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3.1 a 4.2.2) osobně do 30. 7. 2004 do 12:00 hodin. U opatření 2.3 je termín pro ukončení příjmu žádostí (1. fáze = krajské kolo) osobně do 31. 8. 2004 do 12:00 hodin.