Školka pro všechny

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/06.00584

Celkové způsobilé výdaje: 11 546 379,43 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 23. duben 2009 až 23. duben 2009

Popis projektu

Přojekt obsahuje následující aktivity:

1)     řízení a administrace projektu

 

Tato aktivita zahrnuje činnost projektového týmu, který bude pověřen především: řízením a kontrolou průběhu jednotlivých aktivit projektu, vedením účetnictví projektu, kontrolou čerpání rozpočtu, jednáním s partnery, dodavateli, finančními institucemi a zástupci řídícího orgánu, kontrolou plnění harmonogramu projektu, kontrolou plnění plánovaných výstupů a indikátorů, přípravou monitorovacích a finančních zpráv a dalšími činnostmi vyplývajícími z řízení projektu.  

 

2)     výběrové řízení na dodavatele

 

Aktivita zahrnuje přípravu, realizaci a vyhodnocení výběrových řízení na dodavatele u zakázek, které spadají do režimu:

 

a)      zakázek na stavební práce nad 6 000 000 Kč (bez DPH) 

 

V rámci aktivity se uskuteční 1 výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na rekonstrukci vnitřních prostor pavilonu mateřské školy a vybudování podkrovních místností. Výběrové řízení na stavební práce bude žadatel realizovat ve spolupráci s partnery.

Aktivita bude realizována v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a metodickým pokynem Zadávání zakázek v rámci programu ROP Střední Morava.

 

3)     rekonstrukce vnitřních prostor pavilonu mateřské školky  (SO 01)

 

V rámci aktivity bude vybudován nový bezbariérový přístup do budovy MŠ a  bezbariérový výtah - plošina pro pohyb tělesně postižených osob po budově. Současně bude vybudováno i hygienického zázemí pro zdravotně postižené. V souvislosti s odstraňováním bariér dojde ke změně stávající podoby vstupní haly a  zbourání původních příček v prostoru chodby a schodiště. Do nové vstupní haly bude zavedeno přirozené osvětlení. Dále je aktivita zaměřena na rozšíření stávajícího zázemí pro pobyt dětí v budově. Bude vybudována nová společná šatna pro všechna oddělení MŠ, která zajistí čistý vstup do výukových prostor .

 

Aktivita zahrnuje tyto činnosti:

-         přístavba nového bezbariérového vstupu do budovy mateřské školy (společný čistý krytý vstup pro všechna oddělení MŠ),

-         vybudování bezbariérového výtahu - plošiny do všech podlaží budovy mateřské školy (úprava prostor vstupní haly, vybourání jednoho ze 2 stávajících schodišť a vybudování bezbariérového výtahu na jeho místě),

-         vybudování střešních světlíků ve stávající střeše pro přirozené osvětlení vstupní haly,

-         zřízení  1 hygienického zařízení pro imobilní osoby v 1.NP (WC, umyvadlo,  madla),

-         vybourání části vnitřních příček (změna podoby vstupní haly, rozšíření stávajících místností, vybudování zázemí pro pedagogické a provozní zaměstnance),

-         vybudování nové společné šatny pro děti ze všech oddělení MŠ,

-        provedení vnitřních stavebních úprav,

-         vybudování nových rozvodů elektřiny a světla v rekonstruovaných prostorách,

-         vybudování nových rozvodů vody a kanalizace v rekonstruovaných prostorách a jejich napojení na stávající potrubí,

-         bourací a pomocné zednické přípravné práce,

-         dokončovací práce.

 

4)     nástavba 3. NP v  pavilonu mateřské školky (SO 01)

 

 Aktivita je zaměřena na vybudování podkrovních místností v budově školy s cílem získat nové prostory pro potřeby MŠ a ZŠ.  V novém podkroví bude zřízena stálá ložnice, 2 místnosti pro pobyt a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí intaktních, kabinet a záchody. Do podkroví a na střešní terasu bude vybudován bezbariérový přístup. Aktivita si vyžádá zastřešení budovy školky sedlovou střechou a prodloužení jednoho schodiště do podkroví. Část střechy bude upravena pro střešní terasu.

 

 

Aktivita zahrnuje tyto činnosti:

-         nástavba sedlové střechy a podkroví,

-         prodloužení stávajícího schodiště do 3. NP,

-         provedení vnitřních stavebních úprav,

-         vybudování nového bezbariérového hygienického zařízení pro děti (klozety, umyvadla),

-         vybudování nových rozvodů elektřiny a světla v podkrovním prostoru,

-         demontáž hromosvodu a vybudování nového hromosvodu,

-         vybudování nových rozvodů vody a kanalizace a napojení na stávající potrubí,

-         vybudování nového topného systému ve 3. NP a jeho napojení na stávající systém vytápění budovy,

-         vybudování ložnice, herny a pobytové místnosti v podkroví,

-         zateplení střechy a střešní terasy. 

 

5)     povinná publicita projektu

 

Aktivita zahrnuje povinnou publicitu projektu ve vztahu k cílovým skupinám      a širokému okolí. Publicita ke stavebním úpravám bude realizována prostřednictvím oznámení na billboardu a trvalé informační desky. Publicita o průběhu projektu a jeho výstupech se uskuteční  prostřednictvím tiskových a mediálních zpráv uveřejněných v regionálním tisku a regionálním televizním vysílání. K publicitě budou využity také webové stránky žadatele, výroční zpráva školy, prezentace na stránkách kabelové televize a v regionálním tisku. Veškerá dokumentace k projektu bude označena povinnými logy programu. Žadatel se bude řídit pokyny uvedenými v příslušné metodice.

 

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zajištění vhodných podmínek pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt přispívá k udržení a zkvalitnění jejich vzdělávání a současně podporuje udržení a rozvoj infrastruktury pro předškolní vzdělávání dětí ve městě Přerov, v místní části Předmostí.
Naplnění cílů projektu bude dosaženo vybudováním bezbariérového výtahu v budově MŠ, vybudováním přístupů a nových prostor, kde bude umístěno zázemí pro práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. Výstupem projektu pak bude vytvoření podmínek pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dostatek prostor pro předškolní a základní vzdělávání dětí vzhledem k rozsahu aktivit spojeného zařízení mateřské a základní školy a zajištění dostatečného zázemí pro pedagogické a provozní zaměstnance.

Průběh

Výsledky realizace projektu budou následující:
- existuje bezbariérový přístup do budovy školky (bezbariérový společný vchod ),
- v budově školky je bezbariérový výtah - plošina umožňující přístup do 1. podlaží a nového podkroví,
- v přízemí budovy je bezbariérové WC pro postižené osoby,
- je vybudována nová vstupní hala,
- je vybudována nová sedlová střecha a podkrovní prostory (ložnice, herny, sociální zařízení),
- z části původní střechy je vytvořena nová střešní terasa,
- v přízemí budovy je vybudováno nové zázemí pro pedagogické pracovníky a zaměstnance ZŠ a MŠ Přerov – Předmostí,
- existuje nová společná šatna pro děti,
- stávající učebny v přízemí jsou rozšířeny.

Mezinárodní spolupráce

není

Partneři

Do realizace projektu jsou zapojeni tito partneři:

a) Statutární město Přerov

- partner se podílí na spolufinancování realizace projektu ve všech fázích, včetně předfinancování a úhradě neuznatelných nákladů,
- partner se podílí na výběrovém řízení na dodavatele,
- partner je současně zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Přerov – Předmostí,
- partner má již zkušenosti s realizací projektů financovaných ze SF EU.

b) Jsme tady, o. s.

- partner se podílí na výběrovém řízení na dodavatele a připomínkování bezbariérových úprav v objektu školky

c) Pavučinka, o.s.

- partner se podílí na výběrovém řízení na dodavatele, připomínkování bezbariérových úprav v objektu školky a připomínkování výběru materiálů a barev při vnitřních úpravách objektu (vymalování, obklady, ....)


Realizátor projektu

Název: Základní a Mateřská škola Přerov - Předmostí, Přerov, Pod skalkou 11

IČ: 47858281

Ulice: Pod skalkou 50/11

Město: Přerov - Předmostí

PSČ: 751 24

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Mgr. Marie Sedláčková, mariesedlackova@volny_cz, tel.: 724755664

WWW: http://www.zsms-materidouska.cz