Výbor Regionální rady

Výbor Regionální rady rozhoduje o záležitostech spojených s realizací Regionálního operačního programu Střední Morava.

Dle Zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení §16 písm. d), je Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava tvořen šestnácti členy, za každý kraj osmi zástupci.

 

Olomoucký kraj:

 • Ing. Josef SUCHÁNEK
 • Michal ZÁCHA, DiS.
 • Ing. Zdeňka DVOŘÁKOVÁ KOCOURKOVÁ
 • Ing. Jan ŠAFAŘÍK, MBA
 • Ing. Radim SRŠEŇ, Ph.D.
 • Mgr. Marta HUSIČKOVÁ
 • Daniel ŘEZNÍČEK, M.A.
 • RNDr. Mgr. František JOHN, Ph.D.

 

Zlínský kraj:

 • Ing. Radek DOLEŽEL
 • MUDr. Olga SEHNALOVÁ, MBA
 • PhDr. Mgr. Ivo MITÁČEK
 • Lubomír TRAUB, MSc.
 • Ing. Tomáš PIFKA
 • MUDr. Robert TELEKY
 • Bc. Hana ANČINCOVÁ

 

Člen výboru, pokud z funkce neodstoupil nebo nebyl odvolán, vykonává svou funkci, dokud zastupitelstvo kraje nezvolí jeho nástupce. Odstoupí-li člen výboru nebo je-li odvolán, zvolí zastupitelstvo kraje jeho nástupce do 90 dnů. V případě odstoupení člena výboru skončí výkon jeho funkce uplynutím 30 dnů od doručení odstoupení zastupitelstvu. Bude-li člen výboru odvolán, skončí výkon jeho funkce dnem odvolání, pokud zastupitelstvo neuvede ve svém rozhodnutí o odvolání den pozdější.

Funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava je veřejnou funkcí a je neslučitelná s funkcí ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava nebo s pracovním poměrem vůči Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava.

Všichni členové mají podepsaný Etický kodex Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, čímž vylučující střet zájmů.