Odkazy

Aktuální kurzy Eura podle Evropské centrální banky

Informace o Evropské unii a strukturálních fondech EU

Strukturální fondy - http://www.strukturalni-fondy.cz
Euroskop Ministerstva zahraničních věcí - http://www.euroskop.cz
Zastoupení Evropské komise v Praze - http://www.evropska-unie.cz
Vláda České republiky - http://www.eu.vlada.cz
Portál Evropské unie - http://www.europa.eu
Institut pro evropskou politiku - http://www.europeum.org
Zadávání veřejných zakázek - http://verejna-zakazka.cz
Agentura CzechInvest - http://wwww.czechinvest.org
Hospodářská komora ČR (Centrum pro evropskou integraci) - http://www.komora.cz
Svaz průmyslu a dopravy ČR - http://www.spcr.cz
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - http://www.compet.cz/

Vládní orgány

Ministerstvo pro místní rozvoj - http://www.mmr.cz
Ministerstvo zahraničních věcí - http://www.mzv.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu - http://www.mpo.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz
Ministerstvo zemědělství - http://www.mze.cz
Ministerstvo dopravy - http://www.mdcr.cz
Ministerstvo financí - http://www.mfcr.cz
Ministerstvo kultury - http://www.mkcr.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - http://www.msmt.cz
Ministerstvo životního prostředí - http://www.env.cz
Ministerstvo vnitra - http://www.mvcr.cz
Ministerstvo obrany - http://www.army.cz
Ministerstvo zdravotnictví - http://www.mzcr.cz
Ministerstvo spravedlnosti - http://portal.justice.cz

Instituce EU

Komise - http://europa.eu
Evropský parlament - http://www.europarl.eu
Rada Evropské unie - http://www.consilium.europa.eu
Evropský soudní dvůr - http://curia.eu.int
Evropský účetní dvůr - http://www.eca.eu.int
Hospodářský a sociální výbor - http://www.ces.eu.int
Výbor regionů - http://www.cor.eu.int
Evropský ombudsman - http://www.euro-ombudsman.eu
Evropská centrální banka - http://www.ecb.int
Evropská investiční banka - http://www.eib.eu.int
Evropská banka pro obnovu a rozvoj - http://www.ebrd.org
Evropský statistický úřad - http://europa.eu.int/comm/eurostat
Evropský patentový úřad - http://www.european-patent-office.org
Poradní orgán Rady EU a Evropské komise - http://esc.eu.int

Právo EU

Centrum pro evropské právo - http://www.psp.cz/kps/pi/cpep.htm
Euroleg - přehled právních předpisů Evropské unie http://www.euroleg.cz
ISAP - Informační systém pro aproximaci práva - http://isap.vlada.cz
Právo a EU - Juristic - http://eu.juristic.cz

Územní jednotky NUTS 2

NUTS 2 Jihovýchod - http://www.jihovychod.cz
NUTS 2 Jihozápad - http://www.rr-jihozapad.cz
NUTS 2 Moravskoslezsko - http://www.rr-moravskoslezsko.cz
NUTS 2 Severozápad - http://www.nuts2severozapad.cz
NUTS 2 Severovýchod - http://www.rada-severovychod.cz
NUTS 2 Střední Morava - http://www.rr-strednimorava.cz
NUTS 2 Střední Čechy - http://www.ropstrednicechy.cz

Olomoucký kraj - www.kr-olomoucky.cz

Zlínský kraj - www.kr-zlinsky.cz