Monitorovací výbor

Za účelem zajištění kvalitního řízení implementace operačního programu a po dohodě s řídícím orgánem zřizuje členský stát v souladu s článkem 63 a 64 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 Monitorovací výbor. Řídící orgán a Monitorovací výbor provádějí monitorování na základě finančních ukazatelů a ukazatelů podle čl. 37 odst. 1 písm. c), které jsou uvedeny v operačním programu.

Monitorovací výbor sleduje účinnost a kvalitu provádění operačního programu v souladu s těmito ustanoveními:

 1. posuzuje a schvaluje kritéria pro výběr financovaných operací a schvaluje veškeré revize těchto kritérií podle potřeb programování
 2. na základě dokumentů předložených řídícím orgánem pravidelně hodnotí pokrok v dosahování konkrétních cílů operačního programu
 3. posuzuje výsledky provádění programu, zejména dosahování cílů stanovených pro každou prioritní osu, a hodnocení programu, zejména pokud toto monitorování odhalí významný odklon od původně stanovených cílů nebo pokud jsou podány návrhy na revizi operačních programů z důvodů:
  • v důsledku významných socioekonomických změn
  • s cílem ve větší míře nebo odlišným způsobem zohlednit významné změny priorit Společenství anebo celostátních nebo regionálních priorit
  • s ohledem na výsledky hodnocení
  • v důsledku obtíží při provádění
 4. posuzuje a schvaluje výroční zprávy a závěrečné zprávy o provádění programu před jejich předložením Komisi, tj. výroční zprávu nejpozději do 30. června každého roku a závěrečnou zprávu o provádění operačního programu nejpozději do 31. března 2017
 5. je informován o výroční kontrolní zprávě operačního programu a o veškerých souvisejících připomínkách vznesených Komisí po posouzení této zprávy
 6. může řídícímu orgánu navrhnout jakoukoli revizi nebo přezkum operačního programu, které by mohly přispět k dosažení cílů fondů nebo zlepšit jeho řízení - včetně finančního řízení
 7. posuzuje a schvaluje veškeré návrhy na změnu obsahu rozhodnutí Komise o příspěvku z fondů

Statut Monitorovacího výboru ROP Střední Morava

Jednací řád

Činnost Monitorovacího výboru ROP Střední Morava byla ukončena k datu uzavření Regionální operačního programu Střední Morava.

Závěrečná zpráva o provádění Regionálního operačního programu Střední Morava 2007 - 2013