Jednací řád

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava má zejména tyto pravomoci:

 • jedná a rozhoduje ve věcech spojených s realizací ROP Střední Morava, zejména pak schvaluje:
  • programový dokument a prováděcí dokument ROP Střední Morava, včetně změn těchto dokumentů,
  • výzvy k předkládání projektů, včetně dokumentace a případných změn výzev nebo dokumentace k jednotlivým výzvám,
  • výběr projektů, kterým Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava poskytne dotaci či návratnou finanční výpomoc,
  • výroční a závěrečnou zprávu o realizaci, případně i další zprávy a podklady spojené s realizací ROP Střední Morava,
  • další záležitosti, pokud tak stanoví jednací řád výboru.
 • schvaluje rozpočet, rozpočtový výhled a závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava,

 • stanovuje organizační strukturu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava a počet zaměstnanců.

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava se schází každý měsíc. Zasedání organizačně zajišťuje Odbor kanceláře ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

Dokument ke stažení