Jednací řád

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava má zejména tyto pravomoci:

 • jedná a rozhoduje ve věcech spojených s realizací ROP Střední Morava, zejména pak schvaluje:
  • programový dokument a prováděcí dokument ROP Střední Morava, včetně změn těchto dokumentů,
  • výzvy k předkládání projektů, včetně dokumentace a případných změn výzev nebo dokumentace k jednotlivým výzvám,
  • výběr projektů, kterým Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava poskytne dotaci či návratnou finanční výpomoc,
  • výroční a závěrečnou zprávu o realizaci, případně i další zprávy a podklady spojené s realizací ROP Střední Morava,
  • další záležitosti, pokud tak stanoví jednací řád výboru.
 • schvaluje rozpočet, rozpočtový výhled a závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava,

 • stanovuje organizační strukturu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava a počet zaměstnanců.

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava se schází každý měsíc. Zasedání organizačně zajišťuje Odbor kanceláře ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

Dokument ke stažení

Jednací řád Výboru Regionální rady