Rozšíření sportovně - rekreačního areálu Kociánov

Registrační číslo: CZ.1.12/3.1.00/15.00726

Celkové způsobilé výdaje: 0.00

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. srpen 2009 až 31. prosinec 2011

Popis projektu

Realizace projektu vychází z potřeb zjištěných od návštěvníků regionu formou dotazníkového šetření, vedením nestrukturovaných rozhovorů s představiteli obce a ze zpracovaných analýz a strategií zpracovávaných v minulých letech. Nedostatek komplexní vybavenosti v oblasti sportu a vybavenosti pro aktivní rekreaci v regionu je opakovaně zmiňován jako slabina regionu Šumperska ve zpracovaných strategických dokumentech. Předložený projekt byl identifikován jako strategický záměr pro rozvoj cestovního ruchu v regionu Šumperska v rámci zpracovaného Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ). Předmět projektu je situován do areálu, který byl postupně budován v uplynulých 5 letech. Výstavba pokračuje pomalu, objekt po objektu, z důvodu nedostatku finančních prostředků. Tuto infrastrukturu, která nepřináší přímý finanční výnos, není možné realizovat jinak, než s dotační podporou. Pro podnikatele je tato infrastruktura nezajímavá z pohledu prvotní investice. Proto se i výstavba areálu odvíjí od nabídky konkrétních dotačních titulů a jejich využití. V rámci předloženého projektu je řešena výstavba 3 zbývajících objektů chybějících do úplného dokončení tohoto areálu. V rámci projektu budou provedeny i venkovní úpravy a dojde ke stavebnímu i funkčnímu dokončení celého areálu. Tím budou vyvolány významné synergické efekty vedoucí ke zvýšení návštěvnosti regionu a prodloužení délky pobytu stávajících návštěvníků oblasti.

Cíle projektu

Cílem předloženého projektu je zvýšení atraktivity území Loučné nad Desnou pro návštěvníky regionu
prostřednictvím vybudování nové infrastruktury cestovního ruchu v chybějící sportovní vybavenosti. Zvýšená
atraktivita území se projeví zvýšenou návštěvností této oblasti a prodloužením délky pobytu stávajících
návštěvníků v regionu.
Budovaná infrastruktura v rámci tohoto projektu se nachází v již existujícím sportovně-rekreačním areálu a díky
podpoře projektu bude tento areál stavebně dokončen a funkčně uzavřen.
Specifickým cílem projektu je vybudování moderního skateparku (na půdorysné ploše 34,6 x 24 m) dle
zpracovaného projektu, dětského hřiště (15 atrakcí, oplocení, terénní úpravy) dle doloženého návrhu, dokončení
výstavby budovy víceúčelové haly - tančírny (podlahová plocha 150 m2) a realizace nezbytných venkovních
úprav (1 015 m2).

Realizátor projektu

Název: Obec Loučná nad Desnou

IČ: 00302953

Ulice: Loučná nad Desnou 57

Město: Loučná nad Desnou

PSČ: 78811

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Pavel Martínek, podatelna@loucna-nad-desnou_cz, tel.: 583 235 222

WWW: http://www.loucna-nad-desnou.cz