Rozšíření služeb rekreačního areálu Horní Lideč

Registrační číslo: CZ.1.12/3.2.00/17.00934

Celkové způsobilé výdaje: 6 000 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. červenec 2011 až 31. říjen 2011

Popis projektu

Projekt je zaměřen na rozšíření pestrosti nabídky aktivního trávení dovolené v Rekreačním areálu Horní Lideč. Předmětem projektu je rozšíření Rekreačního areálu v Horní Lidči o novou službu, která na území Hornolidečska schází - bowling. Hlavním cílem projektu je rozšíření pestrosti nabídky pro aktivní trávení dovolené na území Hornolidečska a zvýšení atraktivity Hornolidečska pro turisty. Specifickým cílem je zvýšení konkurenceschopnosti mikroregionu a prodloužení pobytu návštěvníka na Hornolidečsku.

Projekt je určen pro dvě cílové skupiny: Cílová skupina č. 1: Návštěvníci přijíždějící do obce za účelem rekreace a sportu ? představuje 68,3 %. Cílová skupina č. 2: Obyvatelé obce Horní Lideč ? představuje 31,6 %.

Realizátorem projektu je obce Horní Lideč. Projekt nemá partnera.

 

 

 

Obec Horní Lideč se nachází v okrese Vsetín, leží na silnici I/57 Vsetín-Horí Lideč-Střelná-hranice ČR-SR.
V obci žije 1 397 obyvatel. Obec je členem mikroregionu Hornolidečska (15 obcí, 12 tis. obyvatel), kde plní funkci přirozeného centra mikroregionu.
V letech 2002 - 2005 bylo v obci Horní Lideč vybudováno sportovně turistické centrum mikroregionu
Hornolidečska. Centrum plní funkci rekreačního spádového střediska pro občany a turisty navštěvující oblast Hornolidečska. Je využíváno občany regionu, školní mládeží a stále více návštěvníky - turisty ze Zlínského kraje
i vzdálenějších krajů České republiky, kteří zde získávají základnu pro výlety do okolní přírody s možností aktivního pohybu na sportovištích. Rekreační centrum úspěšně rozšiřuje svoji klientelu a získává stále větší oblibu u návštěvníků.
Stávající nabídka Rekreačního centra:
- ubytování ve 3 chatkách a hlavní budově s celkovým počtem 30 lůžek
- relaxační centrum, které nabízí whirpool, saunu, masáže, solár, občerstvení
- stravování
- tartanová atletická dráha 4 x 400 m
- 2 x venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem
- asfaltové hřiště s mantinely
- travnaté hřiště
- hřiště pro plážový volejbal
- dětské hřiště
- společenská a školící místnost
Zde se však již projevují některé limity využitelnosti rekreačního centra. Pro uspokojení potřeb zájemců chybí širší nabídka vnitřních aktivit pro trávení volného času ve večerních hodinách a při nepříznivém počasí.
Řešením tohoto problému by bylo vybudování nové služby, která v celém mikroregionu Hornolidečska schází - bowlingu. Vybudování bowlingu by výrazně přispělo ke zvýšení atraktivity rekreačního centra pro návštěvníky.
Obec disponuje pro tyto účely vhodným prostorem u budovy stávajícího relaxačního centra, ve kterém se
nachází potřebné zázemí pro provoz bowlingu -občerstvení (nově by současně fungovalo jako - recepce, sociální zázemí, je zde vybudovaná infrastruktura (inženýrské sítě). V místě je také parkoviště.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je rozšíření pestrosti nabídky pro aktivní trávení dovolené na území Hornolidečska a zvýšení atraktivity Hornolidečska pro turisty.
Specifické cíle:
- Zatraktivnění příhraniční oblasti Hornolidečska pro návštěvníky
- Zkvalitnění nabídky a využití turistického potenciálu Hornolidečska a obce Horní Lideč
- Vybudování stabilní infrastruktury cestovního ruchu v regionu
- Snížení nezaměstnanosti v obci
- Zvýšení příjmů z cestovního ruchu pro obec
- Rozšíření nabídky aktivního odpočinku, rozvoj osobnosti a seberealizace pro návštěvníky regionu bez rozdílu
věku

Průběh

V investiční fázi budou provedeny všechny stavební práce - budou realizovány všechny stavební a provozní
objekty dle projektové dokumentace.
Součástí investiční fáze je také výběr dodavatele stavebních prací, výběr dodavatele technologie bowlingu, stavební dozor investora, finanční a ekonomické řízení projektu, dokumentace skutečného provedení staveb a zajištění publicity dle pravidel ROP.
Stavební činnosti budou provedeny v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Tato fáze bude
nejnáročnější z hlediska finančních toků. Stavební práce a dodávka technologie budou řešeny dodavatelsky.
Ostatní aktivity zajistí obec.
Investiční fáze bude ukončena kolaudací stavby a uvedením do provozu.
Aktivity investiční fáze:
- Technický dozor investora (zajistí obec)
- Finanční a ekonomické řízení projektu (zajistí obec)
- Výběrové řízení na dodavatele stavby (zajistí obec, výběrové řízení bude provedeno v souladu s pravidly ROP)
- Výběrové řízení na dodavatele technologie (zajistí obec, výběrové řízení bude provedeno v souladu s pravidly
ROP)
- SO 01 - budova bowlingu (vybudování prostor pro bowlingovou dráhu, úprava prostor pro posezení hostů)
- SO 02 - D+M technologie bowlingu (pořízení a montáž vlastní technologie bowlingové 2-dráhy)
- Publicita.
Provozní fáze bude započata po dokončení stavebních prací a po kolaudaci stavby, a to uvedením bowlingu do provozu.
Důležitým aspektem provozní fáze projektu, resp. jeho životnosti je zajištění lidských zdrojů. Obec Horní Lideč bude bowling provozovat přímo.
K bezproblémovému provozu bowlingu vychází ze zkušeností provozu rekreačního areálu a relaxačního centra. Z personálního hlediska je k zajištění provozu potřeba vytvořit jedno nové pracovní místo na pozici pracovníka bowlingu.
Dalším důležitým aspektem provozní fáze je analýza cílových skupin, analýza konkurence a analýza
předpokládané poptávky. K této problematice byla zpracovaná marketingová analýza, ze které vyplynulo:
Zaměření projektu na 2 hlavní cílové skupiny:
- Cílová skupina č. 1: Návštěvníci přijíždějící do obce za účelem rekreace a sportu - představuje 68,3%
- Cílová skupina č. 2: Obyvatelé obce Horní Lideč -ředstavuje 31,6%.

Mezinárodní spolupráce

není

Partneři

nejsou

Realizátor projektu

Název: Obec Horní Lideč

IČ: 00303780

Ulice: Horní Lideč 292

Město: Horní Lideč

PSČ: 756 12

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Miroslava Maňáková, miroslava.manakova@tiscali_cz, tel.: 571447428

WWW: http://www.hornilidec.cz