Žadatel

Žadatel je subjekt, který je oprávněný žádat řídicí orgán o dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci výzvy k předkládání projektových žádostí, a to formou zpracování a následného předložení projektové žádosti včetně příloh. Žadatelem může být hospodářský subjekt, orgán nebo podnik (veřejný nebo soukromý). Žadatel se stává příjemcem dnem uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace nebo okamžikem zahájení realizace projektu, a to i za předpokladu, že tento okamžik nastane dříve než uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.