Souběh dotací

Žadatel se může ucházet o dotaci ve více programech či dotačních titulech, realizovat projekt a čerpat finanční prostředky na stejné aktivity však může pouze v rámci jednoho programu. V součtu všechny dotace a vlastní zdroje příjemce nesmí převýšit hodnotu celkových způsobilých výdajů projektu. Žádný výdaj tedy nesmí být hrazen ze dvou či více dotačních zdrojů tak, aby součet těchto dotací a vlastních zdrojů příjemce přesahoval hodnotu výdaje. Příjemce musí vždy doložit příslušnou smlouvu se subjektem, který mu poskytuje dotaci.