Smlouva o poskytnutí dotace

Dotace z rozpočtu Regionální rady je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, poskytována na základě usnesení Výboru Regionální rady. Výbor Regionální rady schvaluje na svém jednání Seznam projektů vybraných k poskytnutí dotace. S úspěšnými žadateli je uzavřena smlouva o poskytnutí dotace za předpokladu, že žadatel dodal včas všechny požadované dokumenty v souladu s údaji uvedenými v projektové žádosti. Smlouva o poskytnutí dotace je základním dokumentem pro zahájení realizace projektu a je podepsána statutárními zástupci obou smluvních stran (tj. poskytovatele a příjemce).