Projekt přípravy regionu soudržnosti Střední Morava na Kohezní politiku 2014+

Regionální rada Střední Morava ve spolupráci s Olomouckým a Zlínským krajem se dlouhodobě aktivně zasazují o prosazení systémového přístupu a nových principů politiky soudržnosti, integrovaného a územního přístupu do přípravy ČR na nové programové období 2014 – 20.

V průběhu roku 2013 byl realizován projekt „Přípravy regionu soudržnosti Střední Morava na Kohezní politiku 2014+“, jehož cílem byla příprava rozvojových témat krajů s potenciálem pro využití k financování z ESIF. Projekt byl postaven na následujících principech:

-       Společný postup Olomouckého a Zlínského kraje v přípravě na nové programovací období (princip partnerství)

-       Příprava rozvojových témat v aspektu tematickém i územním v logice analýza potřeb → navržení cílů a opatření (princip intervenční logiky)

-       Aktivní přístup při prosazování role krajů v kohezní politice s ohledem na jejich postavení dle z.č. 248 o podpoře regionálního rozvoje (princip víceúrovňové veřejné správy)

-       Vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů (princip integrovaného přístupu k územnímu rozvoji)

-       Navržení předběžných podmínek pro rozvojová témata a intervence (princip ex-ante kondicionalit)

-       Využití zkušeností a odborných kapacit RRSM ze stávajícího období 2007-13 (princip zajištění kontinuity již investovaných finančních prostředků)


Výstupem projektu za rok 2013 je soubor expertních návrhů pro řešení tematických (sektorových) a územních problémů Olomouckého  a  Zlínského kraje, které byly využity pro zpracování pozic krajů a připomínek vůči klíčovým implementačním dokumentům ČR. Po ukončení projektu na konci roku 2013 RRSM poskytla tyto výstupy oběma krajům k dalšímu využití.

Pro rok 2014 budou aktivity projektu RRSM „Přípravy regionu soudržnosti Střední Morava na Kohezní politiku 2014+“ zaměřeny zejména na proces transformace RR. Cílem je vytvořit podmínky pro zapojení RR do aktivit implementace IROP a ostatních OP v rámci územní dimenze.

Výbor Regionální rady na svém jednání dne 16. dubna 2014 projednal rámcovou podobu projektu pro období do konce roku. Cílem projektu pro rok 2014 je v kontextu příprav na národní úrovni zajistit sladění přístupu příprav na úrovni NUTS III, zejména v návaznosti na schválení strategických dokumentů vlády (Dohoda o partnerství, operační programy) a vydání metodik pro jejich implementaci. Projektové práce budou probíhat ve dvou vzájemně se doplňujících liniích. Projekt se v následujícím období zaměří jednak na transformaci Regionální rady a vytvoření podmínek pro její zapojení do realizace operačních programů v rámci územní dimenze, a zároveň bude pokračovat expertní příprava tematického a územního přístupu k využití ESIF v území krajů koordinovaná odbory strategického rozvoje, v návaznosti na jednání s MMR, dalšími ministerstvy, institucemi státní správy a ostatními partnery. Model společného postupu tak zajišťuje kontinuitu projektu realizovaného v roce 2013 a zároveň využití zpracovaných výstupů pro potřeby jednání na národní úrovni se zástupci MMR a řídících orgánů.