Podstatná změna

Podstatnou změnou je každá změna, která by měla vliv na bodové hodnocení projektu v době před usnesením VRR o výběru projektů. Každá podstatná změna podléhá schvalování VRR a vyžaduje uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace.