Počáteční datum způsobilosti výdajů

Za počáteční datum způsobilosti výdajů je považováno datum, které bude stanoveno v konkrétní výzvě k předkládání projektových žádostí. Výdaje vzniklé před tímto datem budou nezpůsobilé. Obecně je za datum způsobilosti výdajů považováno datum 1. 1. 2007. Projekty nesmí být ukončeny před počátečním dnem způsobilosti. Pravidla způsobilých výdajů jsou součástí Metodického pokynu Způsobilé výdaje.