Nákladová mezera

Je to rozdíl mezi způsobilými výdaji na realizaci projektu (včetně tržní ceny projektu před jeho zahájením) navýšenými o přiměřený zisk a tržní hodnotou (cenou obvyklou tohoto projektu pro jeho dokončení).