Monitorovací indikátory

Monitorovací indikátory slouží pro účely efektivního řízení distribuce finančních prostředků strukturálních fondů. Indikátory měří, jaký je vytýčený cíl, jaké jsou výsledky realizace, kvalita a kontext programu či projektu. Monitorovací indikátory jsou stanoveny na úrovni programu i projektu. Každý žadatel je povinen si v rámci projektové žádosti zvolit relevantní monitorovací indikátory a uvést jejich kvantifikaci. Monitorovací indikátory budou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí dotace a budou mít klíčový význam při hodnocení realizace projektu. Nedodržení monitorovacích indikátorů může vést k částečnému krácení požadované dotace nebo i k úplnému odebrání poskytnuté dotace. Příjemce je povinen dodávat informace o naplňování monitorovacích indikátorů projektu a indikátorů sledovaných pro potřeby evaluace v příslušných monitorovacích zprávách.