Maximální / minimální výše dotace

Jedná se o maximální / minimální výši dotace, která může být poskytnuta na realizaci jednoho projektu. Tato hodnota je pro jednotlivé oblasti podpory rozdílná. Hodnota je uvedena v Prováděcím dokumentu ROP Střední Morava a ve výzvách k předkládání projektových žádostí.