Malí a střední podnikatelé (MSP)

MSP jsou podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) definované podle zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník), ve znění pozdějších předpisů (§2 odst.2, písm. a) až c) zákona). Podle Přílohy I Nařízení Komise (ES) č. 70/2001, novelizované Nařízením Komise (ES) č. 364/2004, kterým se mění Příloha I Definice malých a středních podnikatelů, se za malého a středního podnikatele považuje podnik, pokud zaměstnává méně než 250 osob
a splňuje i další kritéria stanovená v rámci Nařízení. Jedná se o kritéria, kdy roční obrat nepřesahuje 50 mil. EUR, bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR a současně je splněno kritérium nezávislosti. Podrobné znění tohoto nařízení je zveřejněno na webových stránkách www.rr-strednimorava.cz.
Podpora v rámci oblastí podpor ROP Střední Morava se nevztahuje na podnikatelské subjekty, které provozují zemědělskou výrobu či prvovýrobu a na soukromé zemědělce, kteří jsou zapsáni do evidence podle zvláštního předpisu.
Podnikatel musí být:

  • ­ osobou zapsanou v obchodním rejstříku,
  • osobou, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
  • ­osobou , která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů.