Inovační vouchery

Pro účely tohoto Řízení se inovačním voucherem rozumí finanční nástroj na podporu rozvoje spolupráce podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými (dále jen „VaV“) institucemi. Spoluprací se rozumí nákup služeb dodávaných VaV institucí podnikatelskému subjektu, které napomáhají zvyšovat inovační potenciál tohoto podnikatelského subjektu.

Oprávnění žadatelé o inovační voucher mohou získat inovační voucher v hodnotě 60 – 149 tis. Kč, který využijí k nákupu služeb v hodnotě 80 – 199 tis.Kč.

Podporována je prvotní spolupráce podnikatelského subjektu s konkrétním pracovištěm (ústav, katedra či obdobná forma) dané VaV instituce na daném typu služby realizované tímto pracovištěm pro konkrétní inovaci produktu podnikatelského subjektu.

Inovační voucher je financován z Regionálního operačního programu Střední Morava a prostředků daného kraje. Jedná se o veřejnou podporu podnikatelskému subjektu poskytovanou v režimu de minimis.

Úplné informace o podmínkách poskytnutí inovačního voucheru definuje dokumentace Řízení k předkládání žádostí o inovační voucher (viz níže).

Více informací:

Žadatelé ze Zlínského kraje  www.objevtesmer.cz

Žadatelé z Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz/inovace

Žádost o inovační voucher

Kdo může žádat o inovační voucher
Podnikatelský subjekt - akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost a družstvo ve smyslu zákona 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, působící v daném kraji a splňující požadavky definované v dokumentu Řízení k předkládání žádostí o inovační voucher. 

Žádost o poskytnutí inovačního voucheru zpracuje žadatel prostřednictvím vyplnění online formuláře, který je k dispozici na internetové adrese http://ivouchery.rr-strednimorava.cz/ .

Termín podání žádosti
Přístup do elektronické aplikace pro přípravu žádostí bude otevřen 6. 1. 2014 9:00 současně se zveřejněním dokumentace Řízení. Finalizace zpracovaných žádostí bude zpřístupněna 20. 1. 2014 v 9:00 hodin. Možnost finalizace zpracovaných žádostí bude uzavřena 31. 1. 2014 ve 12:00 hodin. Konečný termín pro příjem podepsaných finalizovaných žádostí v tištěné podobě na kontaktních místech Úřadu Regionální rady je 31. 1. 2014 do 14:00 hodin.

Dokumentace pro žadatele o inovační voucher:

Zlínský kraj:

Řízení k předkládání žádostí o inovační voucher

Příloha 1: Vyloučené oblasti podpory

Příloha 2: Žádost o proplacení inovačního voucheru

Příloha 3: Nabídka VaV instituce

Příloha 4: Smlouva o spolupráci

Příloha 5: Smlouva o dílo - vzor

Příloha 6: Manuál pro žadatele o inovační voucher

Příloha 7: Typové projekty

Metodický pokyn

Olomoucký kraj:

Řízení k předkládání žádostí o inovační voucher

Příloha 1: Vyloučené oblasti podpory

Příloha 2: Žádost o proplacení inovačního voucheru

Příloha 3: Formulář nabídky VaV instituce

Příloha 4: Smlouva o spolupráci k inovačnímu voucheru

Příloha 5: Smlouva o dílo

Příloha 6: Manuál pro žadatele

Příloha 7: Typové projekty

Manuál pro žadatele

Kontaktní místo pro žadatele o inovační voucher:

Zlínský kraj:

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

oddělení řízení projektů - Zlín

J. A. Bati 5520 (22. budova bývalého areálu Svitu), 761 90 Zlín

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Španielová

telefon: +420 577 043 861

e-mail: zuzana.spanielova@rr-strednimorava_cz

 

Olomoucký kraj:

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

oddělení řízení projektů - Olomouc

Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba: Ing. Božena Nerušilová

telefon: +420 587 333 351

e-mail: bozena.nerusilova@rr-strednimorava_cz