Horizontální témata

Horizontální témata (priority) jsou průřezové oblasti, které jdou napříč všemi tematickými a regionálními operačními programy. Obecné nařízení definuje dvě horizontální témata: rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. Horizontální témata jsou respektována při výběru projektů a jejich naplňování je sledováno v realizační fázi projektů a je vždy předmětem prováděných kontrol realizace projektů.