Evaluace (hodnocení)

Evaluace je definována jako proces, který zkoumá nakládání s finančními prostředky veřejných rozpočtů a napomáhá hospodárnosti při jejich čerpání. Evaluace je tedy proces hodnocení využívání prostředků z veřejných zdrojů. Hodnotí se nastavení operačních programů a jejich realizace, tj. například kvalita institucionálního prostředí, kvalita poskytovaných informací, kvalita projektů, naplňování cílů a indikátorů programů. Hodnocení se provádějí:

-      Před zahájením programovacího období a před samotným spuštěním operačního programu (ex ante). Jeho úkolem je zlepšení zaměření připravovaných programových dokumentů, vypracování analýzy SWOT, posouzení shody mezi jednotlivými cíli a strategiemi a posouzení souladu s horizontálními tématy „rovné příležitosti“ a „životní prostředí“.

-      V průběhu programovacího období (ad hoc, ongoing nebo souhrnné)

-      Následné (ex post) - cílem je zjistit skutečný dopad využití finančních prostředků a reálný stav naplnění globálního cíle a specifických cílů programu. Provádí jej Evropská komise ve spolupráci s členským státem a řídícími orgány. Následné hodnocení musí být dokončeno nejpozději do 31. prosince 2015.