Datum ukončení fyzické realizace projektu

Datem ukončení fyzické realizace projektu se rozumí prokazatelné uzavření všech aktivit projektu, tzn. den, kdy bude dokončena fyzická realizace, nebo den, kdy přestane poskytování služeb podporovaných z programu ROP Střední Morava. Příjemce má povinnost do 22 pracovních dní od data ukončení fyzické realizace projektu zaslat závěrečnou monitorovací zprávu s žádostí o platbu.

UPOZORNĚNÍ

Ukončení projektu je příjemce povinen doložit kromě vlastních výstupů projektu též ověřitelnými dokumenty dokládajícími dosažení cílů projektu – např. fotodokumentací, protokolem o předání a převzetí díla (stavby, apod.) mezi dodavatelem / zhotovitelem a příjemcem, prezenční listinou, kolaudačním rozhodnutím (nebo jiným dokladem, který byl vyžadován příslušným stavebním úřadem, pokud se některá aktivita projektu týká stavebního zákona), atd. Tuto problematiku řeší Příručka pro příjemce.