Datum finančního ukončení projektu

Datem finančního ukončení projektu se rozumí den, kdy budou dokončeny všechny platby spojené s realizací projektu a všechny finanční prostředky budou převedeny z účtu poskytovatele dotace na účet příjemce. Za finanční ukončení projektu se tedy považuje den odepsání poslední částky finančních prostředků z účtu poskytovatele (závěrečné platby).Tento termín souvisí s povinností příjemce zajistit udržitelnost výstupů projektu po dobu 5ti let (malí a střední podnikatelé 3 roky) od tohoto data.