7. Je řešení navrhované naším projektovým záměrem komplexní?

Komplexnost je definována v dokumentu výzvy, kapitole Nezbytné podmínky pro realizaci projektů. Posuzování komplexnosti je velmi individuální v závislosti na situaci v konkrétní obci.

Pro ilustraci pár příkladů:

  1. Projekt řeší celkovou rekonstrukci návsi – zpevněné plochy, mobiliář, zeleň, veřejné osvětlení. V tomto případě se jedná o komplexní řešení, pokud po ukončení projektu a v jeho udržitelnosti není uvažováno s dalšími investicemi do zpevněných ploch, mobiliáře nebo zeleně.
  2. Projekt řeší rekonstrukci části návsi – zpevněné plochy, mobiliář, zeleň, veřejné osvětlení. V průběhu dalších let bude rekonstruována i zbývající část návsi. V tomto případě se nejedná o komplexní řešení, nebude vyřešena celá lokalita. O komplexní řešení by šlo v případě, že by uvedené části návsi byly odděleny komunikací III. třídy nebo vyšší, případně místní komunikací.
  3. Projekt řeší celkovou rekonstrukci místní komunikace – povrch komunikace, dešťová kanalizace, přilehlý chodník, ozelenění, veřejné osvětlení. V tomto případě se jedná o komplexní řešení, pokud po ukončení projektu a v jeho udržitelnosti není uvažováno s dalšími investicemi do zpevněných ploch, mobiliáře nebo zeleně.
  4. Projekt řeší celkovou rekonstrukci místní komunikace. Komunikace je rozdělena na dva úseky, které jsou navzájem propojeny návsí, která byla zrekonstruována dříve. V tomto případě se jedná o komplexní řešení. Pokud by náves spojující oba úseky místní komunikace nebyla dříve zrekonstruována, nejednalo by se o komplexní řešení, neboť by nebylo vyřešeno celé dotčené území.
  5. Projekt řeší rekonstrukci místní komunikace - povrch komunikace, dešťová kanalizace, přilehlý chodník. Součástí projektu nejsou investice do zeleně ani mobiliáře, protože jejich umístění a výsadba nejsou v lokalitě relevantní. V tomto případě se jedná o komplexní řešení. Není nutné do projektu vždy zahrnovat investice do zpevněných ploch, mobiliáře a zeleně. Nutné je takové řešení, aby již nebyly další investice uvedeného typu vyžadovány.

 

V případě pochybnosti, zda je navržené řešení ve Vaší obci možné považovat za komplexní, doporučujeme kontaktovat pracovníky Odboru řízení projektů v Olomouci nebo ve Zlíně s žádostí o konzultaci.