5. Jaké jsou vhodné socioekonomické přínosy do Finanční a ekonomické analýzy pro projektové záměry z podoblasti podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území?

Žadatel si vždy musí zvolit socioekonomické přínosy, které jsou relevantní k jeho projektové žádosti. Základní okruh socioekonomických přínosů je uveden v rámci dokumentu výzvy, žadatel má možnost zvolit i jiné (případně vlastní) přínosy...

Definice jednotlivých socioekonomických přínosů a jejich stanovení je popsáno v Instrukcích pro vyplnění webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu. Nejčastěji jsou pro podoblast podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území využívány následující socioekonomické přínosy: e) Zlepšení dostupnosti (úspora času) – přínos může být využit např. v případě, že v rámci projektu dojde k prokazatelnému zkrácení trasy místní komunikace nebo chodníku, případně zkrácení času průchodu (průjezdu) po této komunikaci, f) Bezbariérové úpravy – přínos může být využit např. v případě, že projekt obsahuje i náklady na bezbariérové úpravy – nájezdy, vodicí prvky na dlažbě apod. Výše přínosu musí být vyčíslena v souladu s Popisem investičního záměru, g) Zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (klidové zóny) - míra zlepšení současného stavu – přínos může být využit např. v případě, že součástí projektu je revitalizace parku, kde je vytvořena klidová zóna pro delší pobyt obyvatel, h) Zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (průchozí) - míra zlepšení současného stavu - přínos může být využit např. v případě, že součástí projektu je revitalizace parku, který slouží pouze k průchodu obyvatel. i) Zlepšení stavu veřejných prostranství (mimo parky) - míra zlepšení současného stavu – přínos může být využit např. v případě, že realizací projektu bude revitalizováno náměstí, náves, místní komunikace apod. Přínos bude využit i v případě, že součástí revitalizace bude zeleň, která nemá charakter parku. Tj. na revitalizovaném náměstí budou vysazeny stromy, kolem místní komunikace bude rekultivován trávník a vysazeny keře, j) Zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu - míra zlepšení současného stavu – přínos může být využit např. v případě, že revitalizovaná plocha bude využívána pro konání kulturních a společenských akcí. Každý socioekonomický přínos zvolený žadatelem musí být příslušným způsobem kvantifikován. Pokud žadatel do své projektové žádosti, resp. finanční a ekonomické analýzy využije více socioekonomických přínosů obdobného charakteru (např. zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (průchozí) a zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (klidové zóny), musí být v Marketingové analýze popsán způsob kvantifikace každého přínosu zvlášť tak, aby nedocházelo k duplicitnímu započítání uživatelů v rámci jednotlivých přínosů. Pro každý přínos tedy musí být samostatně stanovena poptávka. Dále musí mít hodnoty socioekonomických přínosů vazbu na monitorovací indikátory. Současně platí, že žadatel může zvolit i jiné k jeho projektové žádosti relevantní, socioekonomické přínosy.