4. Jaký je princip proplácení (kompenzace) výdajů na přepracování projektové žádosti?

Kompenzaci výdajů na přepracování projektové žádosti může uplatnit žadatel, který:    

a)    předložil projektovou žádost již v rámci výzvy č. 32/2012,

b)    předložil stejnou žádost do výzvy č. 40/2013. Žádost musí být zaměřena na stejnou lokalitu a obsahovat stejné aktivity jako žádost předložená do výzvy č. 32/2012. Výše celkových způsobilých výdajů se proti původní projektové žádosti může lišit o 10%.

c)    projektová žádost nebude schválena k dopracování,

d)    byla uzavřena Dohoda o provedení práce mezi zpracovatelem projektové žádosti, resp. její aktualizace, s Olomouckým nebo Zlínským krajem.

V případě, že žadatel splňuje současně všechny uvedené podmínky, může zažádat Olomoucký či Zlínský kraj o kompenzaci nákladů na aktualizaci projektové žádosti. Maximální rozsah kompenzovaných nákladů činí 15 hodin při sazbě 500 Kč/h, tj. celkem 7 500 Kč.

V rámci předložené projektové žádosti může žadatel uplatňovat jako způsobilé výdaje na zpracování původní projektové žádosti (do výzvy č. 32/2012) tak i na její aktualizaci (do výzvy č. 40/2013). Současně musí být dodržen limit stanovený Metodickým pokynem Způsobilé výdaje, tj. projektová dokumentace je způsobilá maximálně do výše 5 % celkových způsobilých výdajů – maximálně však do výše3 mil. Kč a zároveň platí, že dokumentace pro přípravu žádosti bude způsobilá maximálně do částky 120 tis. Kč. Tyto výdaje budou následně žadateli proplaceny v rámci žádosti o platbu na základě faktury od zpracovatele (dodavatele projektové žádosti).