2. Je možné v rámci vyhlášené výzvy předložit projekt, který řeší revitalizaci infrastruktury hřbitova, tj. chodníky, zpevněné plochy, mobiliář, osvětlení, rekonstrukci hřbitovní zdi atd.?

Projekt zaměřený na revitalizaci areálu hřbitova není do této výzvy k předkládání projektových žádostí vhodný, neboť se nejedná o veřejné prostranství s výskytem služeb občanské vybavenosti, ale již o občanskou vybavenost samotnou. V tomto případě ...

... v souladu s podmínkami výzvy by byl projektový záměr zaměřený na revitalizaci prostor v bezprostřední blízkosti hřbitova – např. revitalizace ploch před vstupem na hřbitov, budování parkovacích ploch, přístupový chodník, veřejné osvětlení apod. Součástí projektu může být i rekonstrukce hřbitovní zdi, ale pouze v přímé souvislosti s výše popsanými aktivitami.