1. Jak žadatel posoudí, zda je jeho projektový záměr vhodný do vyhlášené výzvy? Především, zda naplňuje podporované území a zda je navrhované řešení komplexní?

Podmínky podporovaného území a komplexnost řešení jsou definovány výzvou k předkládání projektových žádostí v rámci kapitoly „Nezbytné podmínky pro realizaci projektů“. Soulad ...  

... s těmito podmínkami bude mimo jiné předmětem posuzování přijatelnosti projektových žádostí. V případě, že má žadatel pochybnost o souladu jeho záměru s podmínkami výzvy, může využít konzultace s pracovníky Odboru řízení projektů Úřadu Regionální rady a to v Olomouci nebo ve Zlíně, dle místa realizace projektu. Pro konzultaci projektového záměru je vhodné mít k dispozici detailní popis záměru a přehlednou mapku s lokalizací projektového záměru v obci a s vyznačením občanské vybavenosti a služeb.

Je vhodné se na konzultaci předem ohlásit (kontaktovat lze kteréhokoliv pracovníka oddělení řízení projektů Olomouc nebo Zlín). Konzultace jsou poskytovány zdarma.