Revitalizace veřejných prostranství v obci Vysoká

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01086

Celkové způsobilé výdaje: 3 516 218,58 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 3. leden 2011 až 3. únor 2012

Popis projektu

Projekt je zaměřen na revitalizaci veřejného prostranství v obci Vysoká. Projekt zahrnuje dva logické celky, vybudování chodníků a úprava přilehlých komunikací; revitalizace veřejné zeleně na veřejném prostranství na návsi a blízkém okolí. V současnosti se na veřejném prostranství na návsi nachází dva samostatné chodníky, které na sebe ani na jiné chodníky nijak nenavazují. Projekt tedy bude zahrnovat vybudování nových a rekonstrukci stávajících chodníků. Chodníky propojí jižní část obce s návsí a severní částí obce. Díky vybudování chodníků dojde ke zvýšení dopravní bezpečnosti v obci, jelikož se chodci budou pohybovat v celé obci po chodnících. Dalším celkem je revitalizace veřejného prostranství na návsi. Dojde ke komplexní úpravě a výsadbě veřejné zeleně, která zvýší kvalitu prostředí pro život občanů obce, vytvoří místo pro odpočinek i přirozené centrum pro scházení lidí. To bude navíc podpořeno instalací mobiliáře.

Cíle projektu

Projekt revitalizace návsi a blízkého okolí v obci Vysoká má dva hlavní cíle, podle dvou základních celků projektu. Jedním je zvýšení bezpečnosti prostřednictvím vybudování chodníků a dalším cílem je zkvalitnit životní prostředí v obci prostřednictvím revitalizace ploch veřejné zeleně v obci.
Prvním cílem je zvýšení bezpečnosti obyvatel obce Vysoká prostřednictvím vybudování nových a rekonstrukcí stávajících chodníků na návsi. Chodník bude navazovat na stávající chodník, který je v jižní části obce. Díky novému chodníku na návsi a v blízkém okolí budou moci všichni obyvatelé obce využívat chodníky v celé délce obce při návštěvě obchodu, pohostinství či přímo návsi, dále budou chodníky využívat lidé využívající autobusovou dopravu. Jelikož se sníží počet chodců pohybující se po komunikaci, sníží se nebezpečí vzniku dopravních nehod.
Dalším cílem projektu je zkvalitnění veřejných prostranství, které přispějí ke zlepšení životního prostředí obyvatel Vysoké. Prostřednictvím revitalizace veřejné zeleně budou vytvořeny podmínky k vytvoření místa oddechu, na kterém budou obyvatelé obce trávit svůj volný čas, potkávat se a prohlubovat tak přirozené sociální vztahy. Vzhledem k současnému stavu je nutná komplexní revitalizace centra obce, která se stane prostředkem dosažení tohoto cíle projektu. Bude se jednat o kompletní obnovu a rekonstrukci všech zelených ploch na návsi,vytvoření nových ploch veřejné zeleně na místech, chodníků a mobiliáře.

Průběh

V rámci realizace projektu proběhnou zahradní úpravy, které zahrnují ošetření dvou vzrostlých stromů (lípa, myrabolán), které se nacházejí v parku na návsi, odstranění jednoho vzrostlého stromu a dalších dřevin, které se nacházejí jak v parku, tak na dalších místech návsi. Především bude odstraněna vzrostlá jedle, která se nachází naproti parku přes cestu, a to z důvodu zasahování do elektrického vedení. Na místech, kde se budou veřejné plochy zeleně renovovat, budou vysazeny nové keře a trvalky. Původní travnaté plochy budou rekonstruovány, na dalších místech bude založen zcela nový trávník. Náves bude opatřena novým mobiliářem - lavičky, stolek, informační tabule, koš. Další úpravou ke zlepšení stavu veřejného prostranství bude vybudování opěrných zídek kolem parku, kolem jižní části chodníku a kolem veřejné zeleně vpravo od tohoto chodníku. Opěrná zídka bude plnit jak estetickou funkci, tak funkční hledisko vyrovnání rozdíleného niveletu ploch veřejné zeleně a chodníků.
Další aktivitou projektu, která by měla zvýšit bezpečnost chodců, je rekonstrukce stávajících (bude vyměněn povrch) a vybudování nových chodníků podél komunikace v celé centrální části obce. Dále budou upraveny plochy přilehlé komunikace, budou vyasfaltovány úseky, které jsou kolem parku a v současnosti jsou ve velmi špatném stavu. Stávající silniční komunikace na návsi bude nově ohraničena obrubníky a upravena. Stávající autobusová zastávka bude přesunuta na nové místo z důvodu uvolnění prostoru parku na návsi, aby plnil lépe funkční hledisko - vytvoření klidové a relaxační zóny.

Mezinárodní spolupráce

Nerelevantní

Partneři

Nerelevantní

Realizátor projektu

Název: Městys Hustopeče nad Bečvou

IČ: 00301329

Ulice: náměstí Míru 21

Město: Hustopeče nad Bečvou

PSČ: 753 66

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Pavla Vaculová, vaculova@hranickarozvojova_cz, tel.: 739428371