Revitalizace veřejných prostranství v obci Pěnčín

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.01071

Celkové způsobilé výdaje: 6 000 000,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 1. prosinec 2010 až 30. červenec 2011

Popis projektu

Realizací projektu dojde k odstranění stávajícího brownfieldu uprostřed obce naproti obecnímu úřadu a následně k vystavění nového náměstí vč. klidové zelené zóny, dále pak k opravě komunikace vč. přechodu pro chodce, která vede k objektům občanské vybavenosti (lékař, dětská poradna, obchod, obecní úřad apod.). .Celkové urbarch řešení pojímá plochu návsi jako jeden funkční prvek provázaný mezi dvěma hlavními částmi - a to zpevněnou částí na jižní straně a parkovou částí na severní straně. V jižní - spodní části tvaru návsi až po současný objekt autobusové zastávky je navržena ucelená zpevněná plocha. Západní část této plochy je ponechána ve fci chodníku, který navazuje na chodník opět na západní straně návsi v místech parkové části. Tím je docíleno pochozí propojení jižní a severní části obce Pěnčín s možností návaznosti jak na Obecní úřad tak do míst navržené parkové úpravy návsi. Součástí zpevněné části návsi bude umístění mobiliáře - laviček, odpadové koše.Prostor zpevněné části návsi bude
osvětlen veřejným osvětlením. Je navrženo i nasvětlení kamenného křížku. Veškeré plochy budou řešeny jako bezbariérové.Severní větší část návsi je prostorově řešena v parkové úpravě. Uvnitř parkové plochy se v současné době nachází zbytek podia s přístřeškem, lavičky a nefunkční veřejné osvětlení. Tyto objekty a mobiliář budou
odstraněny. Na jejich místech vznikne nezpevněná zeleň nebo pochozí plochy. Na severovýchodní straně je pak vyhrazené místo pro umístění kamenné "fontánky" . Uvnitř parkové části bude nahodile umístěn mobiliář - lavičky s odpadkovými koši. Prostor bude opět nově osvětlen veřejným osvětlením. Při západní straně chodníku a krajské automobilové komunikace je navrženo několik parkovacích - odstavných stání. Část v místě přechodu k obecnímu úřadu je z bezpečnostně dopravních důvodů také osvětlena.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality života v Pěnčíně a atraktivity obce prostřednictvím investic do rozvoje fyzické revitalizace území. Obnoví se shromažďovací a společenské funkce centra obce, zlepší životní prostředí v obci, optimalizují se parkovací plochy, obnoví místní komunikaci ve vazbě na občanskou vybavenost a veřejná prostranství.

Realizátor projektu

Název: Obec Pěnčín

IČ: 00288616

Ulice: Pěnčín 109

Město: Pěnčín

PSČ: 79857

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Lubomír Novák, obec.pencin@volny_cz, tel.: +420582378721