Revitalizace veřejných prostor v obci Velký Ořechov II.

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/58.02468

Celkové způsobilé výdaje: 7 550 195,12 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 27. leden 2015 až 31. leden 2016

Popis projektu

Infrastruktura veřejného prostranství v centru obce Velký Ořechov s vazbou na občanské vybavení je zanedbaná, i když už proběhl první pokus o její revitalizaci. Je nutné pokračovat v její obnově a dokončit komplexní řešení.

Projekt je určen všem uživatelům centrální lokality obce bez rozdílu, obyvatelům obce a pravidelným, nepravidelným a potenciálním uživatelům lokality, tj. zaměstnancům okolních zařízení a návštěvníkům kulturních a volnočasových aktivit v obci pořádaných. Díky realizaci projektu bude komplexně obnoveno území ulice vedoucí ke hřbitovu a cesty okolo kostela, čímž se rozumí obnova místních komunikací pro jízdu vozidlem i pro pěší, vybudování chybějících parkovacích ploch, přeložení veřejného osvětlení k novému chodníku, zvýšení bezpečnosti i zajištění bezbariérovosti a vybavení mobiliářem.

Cíle projektu

Hlavním cílem předkládaného projektu s názvem Revitalizace veřejných prostor v obci Velký Ořechov II. je
komplexně vyřešit veřejné plochy v centru obce Velký Ořechov v návaznosti na předchozí realizovaný projekt.
Řešení spočívá v rozšíření místní komunikace vedoucí od mateřské školy ke hřbitovu, výstavbě chodníku podél
této komunikace a vybudování veřejného osvětlení u chodníku. Dále bude revitalizován a dobudován chodník
okolo kostela, který se díky novým lavičkám promění v odpočinkovou zónu. Okolo kostela bude zároveň
revitalizována stávající a dobudována zídka, která brání sesuvům zeminy na komunikaci pod kostelem v případě
dešťů.
Projekt dále reaguje na nedostatek parkovacích kapacit v obci v místech, kde je zvýšená potřeba parkování, a to
u mateřské školy, kostela a u hřbitova. Budou vybudována parkovací stání z asfaltobetonu, která jsou potřebná z
hlediska dostačující obslužnosti dopravy v klidu a jsou nutná k pokrytí potřebnosti, aby automobily nepostávaly
mimo vyznačené parkovací stání.
Prostředí bude doplněno vhodným mobiliářem především ve formě laviček, odpadkových košů a psích toalet.

Realizátor projektu

Název: Obec Velký Ořechov

IČ: 00284637

Ulice: Velký Ořechov 19

Město: 763 07

PSČ: Velký Ořec

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Radek Chmela, starosta@velkyorechov_cz, tel.: 776 165 504