„Revitalizace veřejného prostranství v obci Hutisko-Solanec II.Etapa“

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/58.02456

Celkové způsobilé výdaje: 6 941 121,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 15. říjen 2015 až 23. prosinec 2015

Popis projektu

Předmětem stavby je revitalizace veřejného prostranství v obci Hutisko-Solanec II. Etapa.
Jde o revitalizaci chodníků a zpevněných ploch a úprav komunikací v návaznosti na centrum obce Hutisko-Solanec a sloužících pro přístup a dopravní obsluhu k zařízením a objektům veřejné infrastruktury, v přilehlých sídelních části zástavby rodinných a bytových domů.
Součástí projektu jsou úpravy klidových zón, a řešení bezpečnostních hledisek pro užívání všech účastníků, včetně osob s omezenou schopností pohybu, řešení ploch pro parkování osobních automobilu, dopravní obslužnost hromadné přepravy školních a předškolních dětí v rámci organizované výuky a včetně bezbariérového propojení budovy a areálu pro volnočasové aktivity, úpravy ploch ozelení s řešením odpočinkových a relaxačních míst s výsadbou zeleně.
Veškeré nově navrhované chodníky jsou řešeny bezbariérově. Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených je v souladu s příslušnými normami a vyhláškami.
Součástí projektu je také úprava dotčených stávajících inženýrských sítí / kanalizační poklopy, poklopy přípojek sítí, poklopy uličních vpusti pro odvádění srážkových vod z komunikaci a chodníku, řešení přechodů pro chodce včetně jejich osvětlení a celkové dopravní značení jak na povrchu komunikací tak i svislými dopravními značkami.

Cíle projektu

Předmětem stavby je revitalizace veřejného prostranství v obci Hutisko-Solanec II. Etapa.
Jde o revitalizaci chodníků a zpevněných ploch a úprav komunikací v návaznosti na centrum obce Hutisko-Solanec a sloužících pro přístup a dopravní obsluhu k zařízením a objektům veřejné infrastruktury, v přilehlých sídelních části zástavby rodinných a bytových domů.
Součástí projektu jsou úpravy klidových zón, a řešení bezpečnostních hledisek pro užívání všech účastníků, včetně osob s omezenou schopností pohybu, řešení ploch pro parkování osobních automobilu, dopravní obslužnost hromadné přepravy školních a předškolních dětí v rámci organizované výuky a včetně bezbariérového propojení budovy a areálu pro volnočasové aktivity, úpravy ploch ozelení s řešením odpočinkových a relaxačních míst s výsadbou zeleně.
Veškeré nově navrhované chodníky jsou řešeny bezbariérově. Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených je v souladu s příslušnými normami a vyhláškami.
Součástí projektu je také úprava dotčených stávajících inženýrských sítí / kanalizační poklopy, poklopy přípojek sítí, poklopy uličních vpusti pro odvádění srážkových vod z komunikaci a chodníku, řešení přechodů pro chodce včetně jejich osvětlení a celkové dopravní značení jak na povrchu komunikací tak i svislými dopravními značkami.

Realizátor projektu

Název: Obec Hutisko-Solanec

IČ: 003 03 836

Ulice: Hutisko – Solanec 512

Město: Hutisko-Solanec

PSČ: 756 62

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Ing. Vladimír Petružela, ou@hutisko-solanec_cz , tel.: 420 571644264

WWW: http://www.hutisko-solanec.eu