Revitalizace návsi v obci Topolná

Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/18.00993

Celkové způsobilé výdaje: 13 963 480,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 5. leden 2009 až 31. říjen 2011

Popis projektu

Vzhledem k tomu, že stavbou dochází k rekonstrukci zpevněných ploch, je výběr staveniště jednoznačně vymezen stávajícími zpev. plochami. Revitalizace návsi zahrnuje především rekonstrukci stávajících ploch návsi, novostavbou je kabelové vedení NN a veřejné osvětlení. Dispoziční řešení vychází z architektonické studie, respektuje požadavky správců sítí a příslušných ČSN. Rozpočet stavebních prací je součástí celkového rozpočtu projektu v žádosti Benefit.

Plocha, která bude v rámci projektu rekonstruována, dosahuje celkové rozlohy 0,355 ha. Plocha nově založené nebo rekonstruované zeleně zabírá 0,0328 ha. Délka rekonstruovaných místních komunikací je 0,1305 km.

 

V rámci projektu dojde tedy k rekonstrukci (v některých případech k novostavbě) následujících stavebních objektů:

 

SO 102 Autobusový záliv (nezpůsobilý výdaj, financováno z vlastních zdrojů žadatele)

Jedná se o vybudování autobusového zálivu s jedním místem pro zastavení. Šířka zálivu je rozšířena z důvodů zajištění dostatečného rozhledu při vyjíždění z MK na silnici III. třídy. Stávající zastávka je umístěna mezi dvěma napojeními místních komunikací. Při zastavení autobusu se střed obce stává značně nebezpečný, jelikož nejsou zajištěny požadované rozhledové Poměry v souladu s ČSN 736110 a autobusová zastávka není uzpůsobena požadavkům pro využití imobilních osob..

 

SO 103 Náves

SO 103a Náves – veřejné prostranství

Jedná se o rekonstrukci zpevněných ploch před kostelem za účelem vytvoření shromažďovací plochy pro pěší. Povrch je tvořen kombinací kamenné dlažby a bet. dlažby. Bet. dlažba vymezuje komunikační prostor pro pěší, kamenná dlažba vymezuje prostor pro shromažďování. Celková plocha bude řešena v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Max. podélný sklon komunikace respektuje požadavky na přístup pro imobilní osoby.

 

 

SO 103b NÁVES – Úprava přístupu ke stávající regulační stanici plynu

Jedná se o vyvolanou přeložku stávající přístupové komunikace k regulační stanici VTL plynovodu. Plocha řešena bezbariérově s navazující plochou, přístup bude proveden odlišným typem materiálu. 

 

 

 

SO 105 Zpomalovací práh

Jedná se o bezpečnostní opatření na místních komunikacích zvyšující bezpečnost jak dopravy pěší, tak i automobilové v bezprostřední blízkosti obecního úřadu, kdy dojde k vyšší ochraně chodců přicházejících či odcházejících k nebo od obecního úřadu. Jedná se o řešení křižovatky zvýšeným zpomalovacím prahem. Zpomalovací práh vymezuje celkovou plochu návsi     

 

 

 

SO 106 Místní komunikace – větev A1

Jedná se rekonstrukci stávající komunikace se zachováním místa napojení na silnici III. třídy.. Jedná se o komunikaci základní šířky 5,5 m. Komunikace bude zajišťovat hlavní přístup do této části obce. Podél komunikace bude vybudován nový chodník pro pěší. Chodník je navržen základní šířky 1,5 m. Z vnější strany je lemován zahradní betonovou obrubou ZO 5/20 uloženou do lože z betonu C12/15 tl. 120 mm. V místech vstupů k nemovitostem bude BO zapuštěna do úrovně chodníku. Podélný sklon a trasa kopíruje niveletu a směrové vedení komunikace. Chodník má jednostranný příčný sklon 2%. Prostor za obrubou bude vysvahován, ohumusován a zatravněn.

 

 

 

SO 107 Parkoviště

V rámci projektu bude vybudováno 18 parkovacích stání, z toho 1 stání pro osoby ZTP a ZTP-P. Parkovací stání je navrženo pro vozidla skupiny O2. Jedná se o kolmé stání, zlepšení parametrů při výjezdu je dosaženo zvýšením bezpečnostního odstupu.

Konstrukce parkovacích stání se předpokládá převážně ze žulové dlažby (alt. bet. dlažba).

 

 

 

SO 109 Místní komunikace – větev A2

Jedná se rekonstrukci stávající komunikace a zásadní úpravu spočívající v napojení na souběžnou místní komunikaci. Jedná se o úpravu v souladu s požadavky ČSN 736110 na řešení křižovatek, kdy stávající napojení je nebezpečné a při výjezdu na silnici III. třídy není zajištěn dostatečný rozhled. Úpravou dojde ke zvýšení bezpečnosti a vytvoření důstojného prostoru pro shromažďování před kostelem. Jedná se o komunikaci základní šířky 5,5 m. Komunikace bude zajišťovat hlavní přístup do této části obce. Podél komunikace bude vybudován nový chodník pro pěší. Chodník je navržen základní šířky 1,5 m. Z vnější strany je lemován zahradní betonovou obrubou ZO 5/20 uloženou do lože z betonu C12/15 tl. 120 mm. V místech vstupů k nemovitostem bude BO zapuštěna do úrovně chodníku. Podélný sklon a trasa kopíruje niveletu a směrové vedení komunikace. Chodník má jednostranný příčný sklon 2%. Prostor za obrubou bude vysvahován, ohumusován a zatravněn.

 

 

SO 112 Demolice

V rámci realizace tohoto stavebního objektu dojde k demolici stávajících zpevněných ploch a staveb pod navrhovanými novými stavbami. Jedná se především o odstranění nesouvislých betonových ploch v kombinaci s asfaltovými a kamennými.

 

SO 401 Přeložka NN

V rámci tohoto stavebního objektu bude odstraněno stávající venkovní vedení NN a uloženo do výkopu. 

 

SO 901 Sadové úpravy

Stávající sadovnické úpravy byly provedeny již v polovině 20. století. V rámci stavby dojde k výsadbě nových stromů, keřovitého porostu a trvalek.

 

SO 902 Městský mobiliář

V rámci stavby dojde k celkové obnově městského mobiliáře. Budou nově instalovány lavičky, odpadkové koše, koše umožňující drobné třídění odpadu, úřadní desky, stojany na kola a jako dominanta začleněná do prostoru návsi i nový přístřešek umožňující kryté stání pro osoby využívající autobusovou zastávku.

 

SO 904 Úprava vstupu do OÚ – nezpůsobilý výdaj

Tyto stavební práce budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele (nezpůsobilý výdaj). V rámci tohoto objektu dojde k celkové rekonstrukci vstupu do objektu. Dojde k celkovému odstranění stávajícího vstupního schodiště a nahrazení novou přístavbou zajišťující bezbariérových přístup do budovy obecního úřadu. V rámci objektu dojde i k přeložce HUP budovy OÚ.

 

SO 905 Přeložka pomníku

Tento objekt řeší přeložku stávajícího pietního místa z centrálního prostoru návsi do prostoru vedle kostela, kde bude zajištěn přístup ze pevněné plochy návsi.

Cíle projektu

Komplexní obnova středu obce - revitalizace návsi řešící zejména odstranění bariéra zvýšení bezpečnosti v této části obce

Průběh

V současné době je dokončena PD pro územní řízení, vydáno územní rozhodnutí. V posledním týdnu proběhne vypsání výzvy k podání nabídek na zpracování projektové dokumentace prostavební povolení a zadání stavby.

Mezinárodní spolupráce

Není

Partneři

nejsou

Realizátor projektu

Název: Obec Topolná

IČ: 00291421

Ulice: neni 420

Město: Topolná

PSČ: 68711

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Mgr. Hana Marášková, starosta@topolna_cz, tel.: 572508505

WWW: http://www.topolna.cz