Revitalizace náměstí Svobody

Registrační číslo: CZ.1.12/2.2.00/20.01282

Celkové způsobilé výdaje: 18 911 667,00 Kč

Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet): 0.00

Z toho dotace EU (Kč): 0.00

Doba realizace projektu: 3. leden 2011 až 30. listopad 2011

Popis projektu

Chropyně se nachází mezi Kroměříží a Přerovem, cca. 8 km od města Kroměříž. Ve městě žije 5 170 obyvatel.
Město je spádové pro 4 obce: Chropyně, Kyselovice, Záříčí a Žalkovice. V tomto území žije celkem 6 915
obyvatel (zdroj: ČSÚ k 31.12.2008).
V historickém centru Chropyně v jihozápadní části města se nachází náměstí Svobody s přilehlou pěší zónou na
ulici Míru. Přímo na náměstí je lokalizováno 10 obchodů a služeb pro obyvatele. Město ročně navštíví přes 12
tis. návštěvníků.
Identifikované problémy:
- Náměstí je celkově v nevyhovujícím stavu, jeho řešení již neodpovídá současným požadavkům na jeho využití -
vzrostlá zeleň zde roste chaoticky a brání užívání náměstí jako oddychové zóny.
- Náměstí také neodpovídá současným požadavkům organizace dopravy a počtu uživatelů; v centru je patrný
nedostatek parkovacích míst, stávající parkoviště jsou nevhodně řešena
- Zpevněné, pojízdné a pochůzné plochy na náměstí a pěší zóně vykazují špatný technický stav - jsou zde časté
výtluky, nerovnosti
- Náměstí není řešeno jako bezbariérové - v současné době mají osoby tělesně postižené omezený pohyb a
ztížený přístup ke službám lokalizovaných na náměstí a pěší zóně
- Veřejné osvětlení je zastaralé, nevyhovující, ve špatném technickém stavu
- V řešeném území se nachází zastaralý a nevyhovující mobiliář, který bude v rámci projektu odstraněn a
nahrazen novým mobiliářem v jednotném designu (jedná se o lavičky, odpadkové koše, stojany na kola apod.)
Odůvodnění realizace projektu:
Potřebnost projektu je dána polohou obce a socioekonomickou situací v ní. Ve městě je koncentrováno množství
služeb (většina z nich je v okolí náměstí a pěší zóny), které slouží také obyvatelům ostatních obcí. Projekt
odstraní nevyhovující stav řešeného náměstí a pěší zóny. Hlavní změna, kterou projekt přinese, je zkvalitnění
plochy a její zatraktivnění pro obyvatele a návštěvníky města. V současnosti nevyhovující prostory se změní v
příjemná místa pro trávení volného času.

Cíle projektu

Hlavní cíl projektu:
Zvýšení kvality života obyvatelům města a zvýšení atraktivity města pro návštěvníky prostřednictvím investice do
revitalizace náměstí Svobody a Pěší zóny na ulici Míru.
Specifické cíle projektu:
- Zlepšení a zkvalitnění funkčnosti náměstí
- Vybudování oddychové a klidové zóny "lesoparku" přímo na náměstí
- Zlepšení přístupnosti obyvatel k místní občanské vybavenosti službám lokalizovaným v centru města a v jeho
těsné blízkosti
- Zvýšení sounáležitosti obyvatel s místem, kde žijí
- Zvýšení atraktivity města pro návštěvníky
- Snížení nákladů na údržbu
Rozhodující výstupy projektu:
Parkové plochy: 1 980 m2
Zpevněné plochy: 4 086 m2
Mobiliář: lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, vitríny, betonové květináče
Realizace projektu bude mít bezprostřední dopad na uživatele náměstí Svobody a přilehlé Pěší zóny na ulici Míru
(uživatelé, obchodníci, provozovatelé služeb), kterým projekt vytvoří podmínky pro bezpečné užívání centra
města, obyvatelé získají kvalitní a bezpečné prostory pro trávení volného času a oddych při každodenním životě
(cesta do zaměstnání, domů, na autobus, za zábavou apod.). Zlepšení bude dosaženo i pro osoby
revitalizovaným prostorem procházející; budou odstraněny staré nevyhovující a poškozené povrchy a nahrazeny
zámkovou dlažbou. Pozitivní dopad bude mít realizace projektu také pro osoby se sníženou pohyblivostí, starší
obyvatele a procházející maminky s kočárky - celý prostor bude nově řešen jako bezbariérový.
Pro město samotné bude realizace projektu znamenat úsporu nákladů na údržbu těchto prostor.

Průběh

V investiční fázi budou provedeny všechny stavební práce - budou realizovány všechny stavební a provozní
objekty dle projektové dokumentace a dále bude pořízen a instalován mobiliář.
Součástí investiční fáze je také výběr dodavatele stavebních prací, stavební dozor investora, koordinace
bezpečnosti práce, finanční a ekonomické řízení projektu, dokumentace skutečného provedení stavby a zajištění
publicity dle pravidel ROP.
Stavební činnosti budou provedeny v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Tato fáze bude
nejnáročnější z hlediska finančních toků. Stavební práce budou řešeny dodavatelsky. Stavební dozor si zajistí
žadatel sám.
Trvání fáze: 01/2011 - 11/2011. Investiční fáze bude ukončena kolaudací stavby.
Aktivity investiční fáze:
- Stavební dozor investora (žadatel si zajistí sám)
- Dotační management
- Výběrové řízení na dodavatele stavby
- Stavební práce
- SO 01 Pěší zóna na Ulici Míru
- SO 02 Střední náměstí
- Mobiliář
- Publicita

Realizátor projektu

Název: Město Chropyně

IČ: 00287245

Ulice: náměstí Svobody

Město: Chropyně

PSČ: 76811

Místo realizace:

Kontaktní osoba

Kontakt: Aleš Lahoda, ales.lahoda@volny_cz, tel.: 604628026